SC Keluar Laporan Tahunan 2022, Laporan Tahunan Lembaga Pemantauan Audit 2022 dan Tinjauan Kestabilan Pasaran Modal 2022

Kuala Lumpur, 27 Mac 2023

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) dengan sukacitanya mengumumkan penerbitan Laporan Tahunan 2022 (AR 2022), Laporan Tahunan Lembaga Pemantauan Audit 2022 (Laporan AOB 2022), dan Tinjauan Kestabilan Pasaran Modal 2022 (CMSR 2022), yang merupakan terbitan sulungnya.

Pengerusi SC, Dato' Seri Dr. Awang Adek Hussin, berkata pasaran modal Malaysia kekal teratur dan terus membiayai ekonomi, dengan jumlah dana yang diperoleh mencecah rekod tertinggi iaitu sebanyak RM179.4 bilion. Ini melangkaui purata 5 tahun pra-pandemik iaitu sebanyak RM121.4 bilion.

Prestasi 2022 yang diterajui oleh jumlah terbitan bon korporat dan sukuk yang tertinggi, dicapai meskipun terdapat peningkatan turun naik pasaran global dan halangan lain. Di peringkat global, pasaran modal mencatatkan prestasi yang lebih lemah pada tahun 2022 dengan keadaan tekanan kewangan yang berterusan dalam pasaran utama, tekanan inflasi dan kesan perang Ukraine.

Dato’ Seri Dr. Awang Adek berkata daya tahan berterusan dalam pasaran modal Malaysia menunjukkan kepentingan sifat berhemat dan akauntabiliti bersama, sambil memanfaatkan prospek pertumbuhan yang mendatang. “Pendekatan ini membolehkan pasaran menguruskan risiko dengan lebih baik, memelihara ketahanan dan kestabilan keseluruhan, serta menggalakkan hasil pertumbuhan yang progresif,” katanya.

Laporan Tahunan 2022
AR 2022 menggariskan usaha SC dalam mempromosikan integriti pasaran, perlindungan pelabur dan pembangunan pasaran modal Malaysia. Ini menekankan peranan pasaran modal dalam membiayai pembangunan mampan sambil memudahkan inovasi berterusan dalam menangani risiko dan cabaran.

Antara sorotan utama dalam AR 2022 ialah:

 • Pendanaan ramai ekuiti (pendanaan ECF) dan pembiayaan rakan setara (pembiayaan P2P) terus menyumbang kepada pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS), dengan jumlah dana yang diperoleh meningkat sebanyak 26% daripada RM1.4 bilion pada tahun 2021 kepada RM1.7 bilion pada tahun 2022. Sejak penubuhannya, pendanaan ECF dan pembiayaan P2P telah membantu sebanyak 7,218 PKS mengumpul lebih RM4.4 bilion.
 • Pasaran modal Islam (ICM) yang terdiri daripada jumlah sukuk belum tebus dan permodalan pasaran ekuiti patuh Syariah, menyaksikan peningkatan kecil sebanyak 0.6% berbanding tahun sebelumnya. Pasaran modal Islam telah meningkat pada kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) sebanyak 4.2%, didorong oleh peningkatan dalam jumlah sukuk belum tebus (9.3% p.a) manakala ekuiti patuh Syariah kekal relatif tanpa perubahan (0.1% p.a.). Usaha dalam meluaskan dan mendalami pasaran modal Islam diteruskan, termasuk pengeluaran Garis Panduan Produk dan Perkhidmatan Pasaran Modal Islam bagi memudahkan capaian kepada ekosistem pasaran modal Islam.
 • Pasaran modal terus mengutamakan tadbir urus korporat yang baik dan amalan kemampanan. Setakat 1 Mac 2023, 30% daripada 100 syarikat awam tersenarai (PLC) teratas diterajui wanita, dan semua 100 PLC teratas mempunyai sekurang-kurangnya seorang pengarah wanita dalam lembaga pengarah.
 • SC menubuhkan pasukan petugas dalaman untuk memantau dan menangani penipuan (scam) dan aktiviti tidak berlesen. Penubuhan pasukan tersebut merupakan langkah proaktif dalam memastikan aktiviti tidak berlesen dikenal pasti dan ditangani tepat pada masanya. Pada tahun 2022, sebanyak 185 laman web telah disekat dan sebanyak 304 penyertaan baharu telah ditambahkan pada Senarai Makluman Pelabur SC, berbanding hanya 143 laman web dan 134 penyertaan baharu pada 2021.
 • Pada tahun 2022, SC telah mengambil tindakan jenayah dan sivil yang berkaitan dengan pelbagai pelanggaran serius seperti pelanggaran penzahiran, penipuan sekuriti dan aktiviti tidak berlesen yang mengakibatkan antara lain, sabitan jenayah dan jumlah denda sebanyak RM12.9 juta.

Tiga Rencana Khas diterbitkan dalam AR 2022:

 • Ke Arah Perlindungan Pelabur yang Lebih Baik: Memahami Kerentanan Pelabur
 • Mencergaskan Semula Pembentukan Modal Untuk Pembangunan Ekonomi Mampan
 • Tinjauan Tingkah Laku Untuk Mengatasi Ketidakcukupan Simpanan Persaraan

Laporan Tahunan Lembaga Pemantauan Audit 2022

Pada tahun tersebut, AOB memeriksa sebanyak 56 tugasan audit yang dijalankan oleh 52 juruaudit individu daripada 21 Firma Audit. Setiap tahun, AOB memeriksa Firma Audit Utama yang secara kolektif mengaudit PLC yang mewakili sebanyak 73.5% daripada jumlah bilangan PLC dan 95.3% daripada jumlah permodalan pasaran PLC di Malaysia. Pada tahun 2022, AOB juga menjalankan pemeriksaan bersasar untuk bertindak balas terhadap risiko yang muncul.

Highlights of the AOB Report 2022 include:

 • AOB meneruskan ketegasan penyeliaannya dengan menggunakan analitik data untuk mengenal pasti bidang risiko tinggi tertentu dan bidang kebimbangan pasaran. Bilangan firma audit yang diperiksa sepanjang tahun meningkat sebanyak 50%.
 • Untuk mengukuhkan peranan pengawasan Jawatankuasa Audit (AC), AOB telah terlibat dengan sebanyak 973 AC daripada 773 PLC melalui sesi ‘Perbincangan AOB dengan Jawatankuasa Audit’. AOB yakin bahawa pengawasan yang berkesan oleh AC PLC yang kukuh, berpengetahuan dan bebas boleh meningkatkan kualiti audit.
 • Pada tahun 2022, AOB meneruskan penglibatannya dengan 84 rakan kongsi kanan firma audit berdaftar AOB untuk memahami cabaran yang dihadapi oleh profesion dan memastikan langkah kawal selia yang tepat pada masanya dilaksanakan untuk meningkatkan kualiti audit.
 • Untuk mengukuhkan keupayaan profesion audit, AOB dan Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA) menganjurkan bengkel untuk membantu firma audit dengan pelaksanaan Piawaian Antarabangsa mengenai Pengurusan Kualiti, yang berkuat kuasa pada 15 Disember 2022. Bengkel ini menyediakan praktikal bagaimana firma audit harus mereka bentuk sistem pengurusan kualiti berdasarkan sifat dan keadaan firma dan tugasan yang mereka lakukan.
 • Pada tahun tersebut, AOB mengambil enam tindakan penguatkuasaan terhadap juruaudit kerana melanggar piawaian pengauditan dan etika yang berkaitan. Tindakan itu termasuk larangan dan penalti berjumlah sebanyak RM383,500.
 • Tindakan penguatkuasaan AOB telah tertakluk kepada Semakan Kehakiman oleh juruaudit dan setakat ini AOB telah berjaya mempertahankan tindakan dan kedudukannya di Mahkamah. Pada tahun tersebut, Mahkamah Persekutuan sebulat suara memutuskan yang memihak kepada SC dan AOB berkenaan dengan Semakan Kehakiman yang dimulakan oleh juruaudit yang terkilan. Keputusan itu mengukuhkan lagi keteguhan rangka kerja penguatkuasaan AOB.

Kajian Kestabilan Pasaran Modal 2022

CMSR, yang menggariskan penilaian risiko keseluruhan ke atas pelbagai komponen pasaran modal Malaysia, mendedahkan bahawa, walaupun pasaran domestik terus terjejas oleh faktor global dan tempatan, ia mampu beroperasi secara adil dan teratur, dengan tiada halangan kestabilan sistemik dikenalpasti.

Pemerhatian utama daripada laporan itu termasuk:

 • Pasaran ekuiti domestik terjejas oleh keadaan volatiliti global yang menjejaskan sentimen pasaran di tengah-tengah penyertaan runcit tempatan dan pelabur asing yang sihat.
 • Kecairan dalam ekuiti terus disokong oleh pelabur tempatan dan asing.
 • Kadar mungkir bon korporat kekal rendah.
 • Pengurus dana mempunyai proses pengurusan risiko kecairan yang mencukupi untuk memastikan kecairan yang memadai bagi menguruskan kemungkinan peningkatan dalam penebusan.
 • Bagi PLC, kebanyakan sektor mencatatkan pendapatan yang lebih tinggi pada 2022.
 • Dalam ruang aset digital, nilai dagangan purata merosot dan nilai aset digital didagangkan kekal kecil berbanding pasaran ekuiti domesti

Melangkah ke Hadapan
Dato' Seri Dr. Awang Adek berkata bahawa terdapat beberapa bidang tumpuan pada tahun 2023 termasuk pembaharuan kawal selia, meningkatkan ekosistem pengumpulan dana, memajukan agenda ESG, memudahkan penggunaan teknologi dan menambah baik tadbir urus korporat.
SC juga akan mengutamakan pembangunan kemampanan dan bakat untuk memastikan pasaran modal terus menyumbang kepada matlamat sosial dan alam sekitar yang lebih luas.
"Memandang ke hadapan, SC kekal komited untuk meneruskan inisiatif yang akan mengukuhkan lagi pasaran modal Malaysia dan meningkatkan peranannya sebagai pemangkin pertumbuhan dan pembangunan ekonomi," katanya.

Untuk melihat dan memuat turun laporan ini, sila lawati:
 1. Laporan Tahunan SC 2022
 2. Laporan Tahunan AOB 
 3. Tinjauan Kestabilan Pasaran Modal 2022

SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup