SIDC-MAICSA Menganjurkan Seminar untuk Menerangkan Tugas dan Tanggungjawab Pengarah

Kuala Lumpur, 11 Mei 1999

Pusat Perkembangan Industri Sekuriti (SIDC) Suruhanjaya Sekuriti (SC) dan Malaysian Association of the Institute of Chartered Secretaries and Administrators (MAICSA) akan menganjurkan bersama seminar setengah hari bertajuk Seminar Tugas dan Tanggungjawab Pengarah di SC pada 18 Mei 1999.

Objektif utama seminar ini adalah untuk memberi penerangan kepada pengarah dan peserta-peserta korporat lain seperti setiausaha syarikat, tentang tugas am, hak dan liabiliti mereka di dalam persekitaran yang menuju ke arah peraturan berteraskan penzahiran dan pentadbran korporat yang mempunyai standard yang lebih tinggi.

Seminar ini menawarkan peluang baik bagi pengarah syarikat tersenarai, pengarah syarikat yang bakal disenaraikan dan setiausaha syarikat untuk meningkatkan kefahaman mereka tentang tugas dan tanggungjawab undang-undang yang kini dikenakan ke atas mereka dan akan diharapkan daripada mereka pada masa hadapan. Maklumat dan wawasan sedemikian akan memberi faedah memandangkan perubahan suasana industri pengawalseliaan, terutama dengan pengenalan Kod Pentadbiran Korporat Malaysia yang baru.

Kod yang baru diperkenalkan ini yang merupakan sebahagian daripada Laporan Pentadbiran Korporat Jawatankuasa Kewangan, Kementerian Kewangan, antara lainnya, memberikan garis kasar prinsipal dan amalan terbaik bagi pentadbiran korporat berhemat oleh syarikat tersenarai.

Penceramah utama dan topik seminar termasuklah:

  • "Mendefinisikan Semula Tugas Pengarah pada Alaf Akan Datang" oleh Prof. Abdul Manap Said, Presiden Terdahulu, MAICSA;
  • "Fungsi Pengarah - Perspektif Pengawalselia" oleh Siow Kim Lun, Pengarah, Suruhanjaya Sekuriti; dan
  • "Tugas Fidusiari dan Peraturan Baru Pengarah" oleh F.S.Cheah, Pengarah Teknikal, MAICSA.

Mereka yang berminat boleh menghubungi Urus setia MAICSA (Sharan/Suguna) di tel: 03-282 9276 atau faks: 03- 282 9281

SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA


Diedarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti. Untuk bantuan sila hubungi Jabatan Hal Ehwal Korporat di tel no. 03-654 8513 (Ann Teoh)/ 03-654 8107 (Ida Mariana Azmi) atau faks no. 03-651 5078.

Maklumat latar belakang:
Suruhanjaya Sekuriti (SC), sebuah badan berkanun yang melapor terus kepada Menteri Kewangan, diwujudkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. Ia merupakan agensi pengawalselia tunggal bagi pengawalseliaan dan pembangunan pasaran modal. SC mempunyai tanggungjawab langsung bagi penyeliaan dan pengawasan aktiviti institusi pasaran, termasuk bursa saham dan rumah penjelasan, dan mengawalselia semua pihak yang diberikan lesen di bawah Akta Perindustrian Sekuriti 1983 dan Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993.

Pusat Perkembangan Industri Sekuriti (SIDC) merupakan bahagian pendidikan SC. Ia bertanggungjawab memudahkan pendidikan dan penyelidikan dalam pembangunan pasaran modal Malaysia melalui latihan dan penyebaran hasil kajian bukan proprietari. Ia juga bertanggungjawab bagi pembangunan pusat maklumat SC yang apabila tertubuh sepenuhnya akan menjadi pusat sumber maklumat pasaran modal yang ulung bagi rantau ini.

Maklumat lanjut mengenai SC juga terdapat dalam laman web SC di www.sc.com.my.
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup