Arkib Ringkasan Statistik bagi Industri Pengurusan Dana
Q4 2011-Q4 2012 (pdf) | 2013 (pdf) | 2014 (pdf) | 2015 (pdf) | 2016 (pdf) | 2017 (pdf)

Statistik bagi Industri Pengurusan Dana setakat 31 Mac 2017

  • Jumlah syarikat pengurusan dana: 74
  • Jumlah dana yang diuruskan dalam industri: RM733.88 bilion
  • Jenis dana yang diurus termasuk tetapi tidak terhad kepada dana unit amanah, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), badan korporat, dana persaraan swasta dan badan kebajikan.
  • Jumlah pelaburan mengikut kelas aset di dalam dan luar negara pada 31 Mac 2017 terkandung di jadual berikut. Nombor-nombor yang diberi tertakluk kepada ralat perbundaran.

Kelas Aset (dalam RM bilion)

Keseluruhan (termasuk Syariah)

Syariah

Dalam Malaysia

Luar Malaysia

Jumlah

Dalam Malaysia

Luar Malaysia

Jumlah

Ekuiti

278.40

85.27

363.67

  40.64

22.05

62.69

Sekuriti pendapatan tetap

119.17

28.59

147.76

22.10

11.30

33.40

Penempatan pasaran kewangan

161.61

0.89

162.50

48.07

48.07

Dana unit amanah

10.72

11.72

22.44

0.95

0.40

1.35

Ekuiti swasta/ Saham tidak disebut harga

4.52

8.82

13.34

0.03

0.15

0.18

Lain-lain*

14.53

9.64

24.17

4.94

2.90

7.84

Jumlah

588.95

144.93

733.88

116.73

36.80

153.53

*Lain-lain terdiri daripada kelas aset seperti dana borong, amanah pelaburan hartanah, dana dagangan bursa, dana tertutup, derivatif, amanah perniagaan, pemiutang, penghutang, akruan dan tunai tidak dilaburkan.

Nota:  Nilai yang dinyatakan adalah tepat pada waktu penerbitan.