Pengenalan
Dalam pasaran modal Islam (ICM) urus niaga pasaran dijalankan dengan cara yang tidak bercanggah dengan hati nurani umat Islam dan agama Islam. Di sini, terdapat ketegasan undang-undang agama supaya pasaran bebas daripada aktiviti yang dilarang oleh Islam seperti riba (riba), perjudian (maisir) dan kesamaran (gharar).

ICM merupakan satu komponen daripada keseluruhan pasaran modal di Malaysia. Ia memainkan peranan penting dalam menjana pertumbuhan ekonomi negara. Fungsi ICM sebagai sebuah pasaran yang selari dengan pasaran modal konvensional, dan memainkan peranan sebagai pelengkap kepada sistem perbankan Islam dalam memperluas dan memperdalam pasaran kewangan Islam di Malaysia.

Ketika pasaran menjadi lebih kompleks dan canggih, ia memerlukan sokongan infrastruktur supaya sistem boleh beroperasi dan berfungsi dengan lebih cekap dan berkesan. Inisiatif awal SC dalam menubuhkan sebuah Jabatan Pasaran Modal Islam yang berdedikasi (JPMI) dalam Strategi dan Pembangunan Perniagaan Kumpulan adalah untuk memberi lebih sokongan infrastruktur yang diperlukan. Mandat JPMI adalah untuk menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan termasuk membentuk dan memudahcarakan satu pelan jangka panjang bagi memperkukuh ICM Malaysia.

Majlis Penasihat Syariah (MPS) telah ditubuhkan pada Mei 1996 untuk menasihati Suruhanjaya mengenai perkara-perkara Syariah yang berkaitan dengan ICM. Ahli-ahli MPS merupakan individu berkelayakan yang boleh memberikan pandangan mengenai Syariah dan mempunyai pengalaman yang luas dalam aplikasi Syariah, terutama dalam bidang ekonomi dan kewangan Islam.

Hari ini, ada pelbagai produk pasaran modal untuk orang Islam yang hanya mahu melabur dan berurus niaga dalam ICM. Produk-produk tersebut termasuk dalam senarai SC sekuriti patuh Syariah, sukuk, unit amanah Islam, indeks Syariah, waran (TSR), waran panggilan dan kontrak minyak sawit mentah niaga hadapan.