Memupuk pengauditan bebas berkualiti tinggi bagi memelihara keyakinan terhadap  kualiti dan kebolehpercayaan penyata kewangan teraudit entiti berkepentingan awam dan kumpulan wang jadual di Malaysia.