STATISTIK PASARAN MODAL

Skor Kad SC Q4 2009
&
Statistik penyerahan yang Diluluskan SC dalam Q4 2009

A. Penyerahan Korporat kepada SC – Q4 2009

Jadual 1: Status Permohonan Substantif setakat 31 Disember 2009

 

Jumlah

Baki dibawa ke hadapan dari Q3 2009

15

Tambah: Permohonan diterima semasa Q4 2009

27

Tambah: Permohonan tertunda dan dikemukakan semula semasa Q4 2009

0

Jumlah permohonan

42

Tolak: Permohonan dipertimbangkan semasa Q4 2009

(13)

Tolak: Permohonan ditarik balik/dikembalikan semasa Q4 2009

(5)

Baki dibawa ke hadapan ke Q1 2010

24

Jadual 2: Permohonan Substantif yang Dipertimbangkan/Ditarik balik/Dipulangkan dalam in Q4 2009

Jenis cadangan

Diluluskan

Ditolak1

Ditunda

Ditarik balik/
Dikembalikan2

Jumlah

Tawan Awam Awal

  • Pasaran Utama
  • Pasaran ACE

2

2


1
1

5
1

Percantuman & Pemerolehan

Penstrukturan semula

1

1

Penjanaan modal ekuiti

1

1

Sekuriti hutang swasta

6

1

7

Waran berstruktur

Lain-lain*

2

1

3

JUMLAH

11

2

5

18

* merujuk kepada permohonan untuk berpindah ke Pasaran Utama.
1 Bagi kes yang ditolak, alasan penolakan dinyatakan dengan jelas kepada pemohon dan penasihat utama melalui surat keputusan formal yang diikuti oleh perjumpaan pasca keputusan dengan SC. Alasan utama bagi penolakan cadangan IPO, antara lain, adalah kebimbangan terhadap prospek pertumbuhan pemohon, isu-isu tadbir urus korporat dan ketakpatuhan terhadap Garis Panduan Ekuiti.
2 Alasan utama bagi permohonan yang ditarik balik/dikembalikan adalah standard penyerahan yang lemah, seperti ketakpatuhan terhadap Garis Panduan Ekuiti, dan keputusan pemohon bagi mengkaji semula keseluruhan permohonan mereka.
 

Jadual 3: Pusingan Masa Pemprosesan bagi Permohonan Substantif dalam Q4 2009

Permohonan Substantif

Dalam Piagam Masa1

Melebihi Piagam Masa

Jumlah

Bil.

%

Bil.

%

Bil.

%

13

100

13

100

1 Piagam Masa SC bagi pemprosesan, bermula dari tarikh penerimaan permohonan lengkap hingga ke tarikh surat keputusan, seperti yang berikut:

  • 52 hari bekerja bagi permohonan yang membabitkan tawaran awam awal (IPO) dan pemerolehan aset yang membawa kepada perubahan penting dalam hala tuju/dasar perniagaan sesebuah syarikat tersenarai;
  • 32 hari bekerja bagi permohonan yang membabitkan permodalan besar IPO dan pemindahan penyenaraian ke Pasaran Utama Bursa Malaysia; dan
  • 14 hari bekerja bagi permohonan yang membabitkan sekuriti hutang swasta.

Jadual 4: Status Permohonan Pelesenan dalam Q4 2009

Jenis permohonan lesen

Diterima

Ditarik balik

Dikembalikan

Dipertimbangkan

Diluluskan

Ditolak

Ditangguhkan

Wakil niaga

 
Baharu

223

3

14

206

169

0

37

Diperbaharui

1,304

0

4

1,300

1,287

0

13

Syarikat  

 
Baharu

14

0

0

14

6

0

8

Diperbaharui

64

0

0

64

59

0

5

Individu

Baharu

1

0

0

1

0

0

1

Diperbaharui

6

0

0

6

6

0

0

Jumlah

1,612

3

18

1,591

1,527

0

64

Jadual 5: Pusingan Masa Pemprosesan bagi Permohonan Pelesenan dalam Q4 2009

Jenis permohonan lesen

Dalam piagam masa

Melebihi piagam masa

Sub-Jumlah

Pengecualian

Jumlah dilaporkan

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Wakil niaga

Baharu

165

98.21

3

1.79

168

1

0.59

169

Diperbaharui

1,275

99.14

11

0.86

1,286

1

0.08

1,287

Syarikat
Baharu

6

100

0

0

6

0

0

6

Diperbaharui

45

84.91

8

15.09

53

6

10.17

59

Individual
Baharu

0

0

0

0

0

0

0

0

Diperbaharui

5

0

0

0

5

1

0

6

Jumlah

1,496

98.55

22

1.45

1,518

9

0.59

1,527

B. Statistik Permohonan yang Diluluskan oleh SC – Q4 2009

i) Cadangan Korporat

Jadual 6: Bilangan Cadangan Korporat yang Diluluskan

Jenis Permohonan

Bil. Permohonan Korporat yang Diluluskan

Q4 2009

Q3 2009

Q4 2008

Tawaran awam awal

2

2

2

Percantuman & pengambilalihan

0

2

3

Penstrukturan semula

1

1

2

Penjanaan Modal Ekuiti

0

12

9

Sekuriti hutang swasta

6

10

20

Waran berstruktur

0

2

1

Lain-lain

2

4

9

JUMLAH

11

33

46

ii) Sekuriti Hutang Swasta

Jadual 7: Terbitan PDS Berdenominasi RM yang Diluluskan

Jenis

Q4 2009

Q3 2009

Q4 2008

Bil. penerbit

Saiz terbitan
(RM’juta)

Bil. penerbit

Saiz terbitan
(RM’juta)

Bil. penerbit

Saiz terbitan
(RM’juta)

Konvensional

4

1,964.68

6

2,532.57

102

31,327.17

Sukuk

1

20,000.00

1

4,500.00

93

14,639.00

Gabungan1

24

4,000.00

Jumlah

5

21,964.68

7

7,032.57

21

49,966.17

1 Gabungan Konvensional dan sukuk.
2 Termasuk satu sekuriti bersandarkan aset (ABS) berjumlah sehingga RM20 bilion.
3 Termasuk satu program sukuk pelbagai mata wang sukuk berjumlah sehingga RM10 bilion (atau yang setaraf dengannya dalam mata wang asing).
4 Termasuk satu PDS oleh sebuah syarikat multinasional asing berjumlah RM1 bilion dan satu PDS oleh satu agensi kerajaan asing berjumlah sehingga RM3 bilion.

Jadual 8: Terbitan PDS Berdenominasi Mata Wang Asing oleh Syarikat Asing yang Diluluskan

Jenis

Q4 2009

Q3 2009

Q4 2008

Bil. tawaran

Saiz tawaran
(AS$’juta)

Bil. tawaran

Saiz tawaran
(AS$’juta)

Bil. tawaran

Saiz tawaran
(AS$’juta)

Konvensional

Sukuk

11

750.00

21

1,500.00

1

650.00

Gabungan AS$

1

4,000.002

Jumlah

1

750.00

3

5,500.00

1

650.00

1 Tawaran di Malaysia adalah sebahagian daripada tawaran global.
2 Termasuk satu yang belum membuat keputusan mengenai saiz tawaran pada masa kelulusan.

Jadual 9: Terbitan PDS Berdenominasi Mata Wang Asing oleh Penerbit Malaysia yang Diluluskan

Jenis

Q4 2009

Q3 2009

Q4 2008

Bil. tawaran

Saiz tawaran
(AS$’juta)

Bil. tawaran

Saiz tawaran
(AS$’juta)

Bil. tawaran

Saiz tawaran
(AS$’juta)

Konvensional

Sukuk

Jumlah

Jadual 10: Penerbitan Terprogram Produk Berstruktur yang Diluluskan

Jenis

Q4 2009

Q3 2009

Q4 2008

Bil. penerbit

Saiz terbitan
(RM’juta)

Bil. penerbit

Saiz terbitan
(RM’juta)

Bil. penerbit

Saiz terbitan
(RM’juta)

Konvensional

6

30,000.00

5

25,000.00

3

15,000.00

Sukuk

1

5,000.00

Jumlah

7

35,000.00

5

25,000.00

3

15,000.00

iii) Pengambilalihan & Percantuman

Jadual 11: Bilangan Penyerahan yang Diluluskan Berhubung dengan Kod Pengambilalihan dan Percantuman Malaysia

Jenis

Bilangan Penyerahan yang Diluluskan

Q4 2009

Q3 2009

Q4 2008

Penyelesaian dokumen tawaran

4*

3

10

Permohonan bagi pengecualian daripada obligasi tawaran mandatori

16

14

20

Lain-lain

33

25

27

Jumlah

53

42

57

* Termasuk penyelesaian dokumen tawaran semakan semula bagi tawaran sukarela dalam The New Straits Times Press (Malaysia) Berhad.

iv) Unit Amanah & Skim Pelaburan Kolektif

Jadual: 12: Bilangan Penyerahan Berhubung Dengan Unit Amanah dan Skim Pelaburan Kolektif Lain yang Diluluskan.

Jenis

Bilangan Penyerahan yang Diluluskan

Q4
2009

Q3
2009

Q4
2008

Penubuhan dana baru

30

27

10

Peningkatan dalam saiz dana

11

8

9

Pengecualian/kepelbagaian daripada Garis Panduan1

1

5

2

Permohonan lain2

12

14

22

Jumlah

54

54

43

1 Tidak termasuk permohonan yang diserahkan melalui penubuhan skim baru.
2 Termasuk permohonan bagi pelanjutan masa dan perubahan syarikat pengurusan.