Tindakan Pentadbiran pada 2015
Bil. Jenis kesalahan Pihak yang terlibat Huraian ringkas mengenai salah laku Tindakan yang diambil Tarikh Tindakan
1. Melanggar seksyen 356 (1) yang dibaca bersama dengan seksyen 61 (4) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA) dan Perenggan 7.02 (7) Buku Panduan Pelesenan pada 30 Jun 2014. Phillip Capital Management Sdn Bhd (PCM), pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk pengurusan dana. Terdapat pelbagai fungsi di pejabat pengurusan PCM dan PMB yang menyebabkan ketidakpatuhan dengan peruntukan dalam Garis Panduan Fungsi Pematuhan bagi Syarikat Pengurusan Dana (untuk PCM), Garis Panduan Dana Amanah Unit (untuk PMB), Panduan Pelesenan pada 30 Jun 2014 dan Garis Panduan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan untuk Pengantara Pasaran Modal (selepas ini dirujuk sebagai "Garis Panduan SC". Akibatnya, PCM dan PMB telah melanggar syarat lesen mereka yang memerlukan PCM dan PMB untuk menyelia dan memantau perniagaan mereka untuk memastikan pematuhan Garis Panduan SC.
 • Teguran; dan
 • Arahan terhadap PCM dan PMB masing-masing:
  • untuk melaksanakan semua langkah-langkah Pembetulan yang diwakili kepada SC dihantar kepada Notis Tunjuk Sebab SC (Langkah-langkah Pembetulan) dalam tempoh dua belas (12) bulan dari tarikh sanksi;
  • untuk melantik seorang juruaudit luaran yang diterima oleh SC, untuk menjalankan penilaian mengenai kecukupan dan keberkesanan Langkah Pembetulan yang dijalankan oleh PCM dan PMB. Sehubungan ini, skop penilaian ini akan ditentukan dan dipersetujui oleh kedua-dua juruaudit luaran dan SC;dan
  • tidak melancarkan sebarang dana baru sehingga PCM dan PMB menerima pemberitahuan SC bahawa SC berpuas hati dengan kecukupan dan keberkesanan Tindakan Pembetulan.
18 Disember 2015
Phillip Mutual Bhd (PMB), pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk urus niaga sekuriti terhad kepada unit amanah dan berurus niaga dalam skim persaraan swasta.
2.

Melanggar seksyen 355 (1) CMSA yang dibaca bersama dengan:

 • Seksyen 61 (4) CMSA dan Perenggan 7.02 (7) Buku Panduan Pelesenan pada 30 Jun 2014; dan
 • Peraturan 610.3 Bursa Malaysia Derivatif Bhd (Peraturan Derivatif Bursa)
Phillip Futures Sdn Bhd (PF), pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk berurusan dalam derivatif

Terdapat masalah dalam fungsi pejabat pengurusan PF yang menyebabkan ketidakpatuhan dengan peruntukan dalam Buku Panduan Pelesenan pada 30 Jun 2014 dan Garis Panduan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan untuk Pengantara Pasaran Modal (selepas ini dirujuk sebagai "Garis Panduan SC). Akibatnya, PF telah melanggar syarat lesennya yang menghendaki PF untuk menyelia dan memantau perniagaannya untuk memastikan pematuhan Garis Panduan SC.

PF juga telah melanggar Peraturan Derivatif Bursa dengan tidak mempunyai rekod bertulis kepada keterangan bahawa Audit Dalaman telah melakukan pemeriksaan tahunan ke atas operasi PF pada tahun 2013.

 

 • Teguran ; dan
 • Arahan untuk:
  • melaksanakan semua langkah-langkah Pembetulan yang diwakili kepada SC dihantar kepada Notis Tunjuk Sebab SC (Langkah-langkah Pembetulan) dalam tempoh dua belas (12) bulan dari tarikh sanksi;
  • melantik juruaudit luaran yang diterima oleh SC, untuk menjalankan penilaian mengenai kecukupan dan keberkesanan Langkah Pembetulan yang dijalankan oleh PF. Sehubungan ini, skop penilaian ini akan ditentukan dan dipersetujui oleh kedua-dua juruaudit luaran dan SC.
18 Disember 2015
3. Melanggar seksyen 72 (2) (b) (i) dibaca bersama seksyen 65 (1) (g) (iv) dan (l) CMSA untuk: (a) melibatkan diri dalam amalan perniagaan yang menunjukkan kepada SC menjadi tidak wajar berhubung dengan aktiviti berurus niaga dalam sekuriti; dan (b) SC mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa Hon Sook Yin tidak akan menjalankan aktiviti yang dikawal selia berniaga dalam sekuriti dan berniaga dalam derivatif dengan cekap, jujur atau saksama. Hon Sook Yin sebagai pemegang CMSRL untuk aktiviti yang dikawal selia berurus niaga dalam sekuriti dan berurusan dengan derivatif. Hon Sook Yin didapati melanggar Peraturan 401.1 (3), 404.3 (1) (a) dan (c) dan 1302.1 (1) (a) dan (g) Pra- Peraturan Bursa Malaysia kerana terlibat dalam aktiviti manipulasi berhubung dengan dagangan saham Notion VTec Bhd. Akibatnya, SC mendapati bahawa Hon Sook Yin tidak lagi layak dan sesuai untuk terus menjalankan aktiviti berurus niaga dalam sekuriti dan berurusan dengan derivatif.
 • Pengenaan sanksi kekal pada CMSRLnya berhubung dengan aktiviti yang dikawal selia nya berniaga dalam sekuriti di bawah Seksyen 72 (6) Akta Perkhidmatan 2007 Pasaran Modal dan;

28 Ogos 2015

 • Pembatalan CMSRL nya berhubung dengan aktiviti yang dikawal selia berniaga dalam derivatif di bawah Seksyen 72 (2) (b) (i) Akta Perkhidmatan 2007 Pasaran Modal dan.

Hon Sook Yin tidak lagi dibenarkan menjalankan apa-apa aktiviti yang dikawal selia  berhubung dengan urusan sekuriti dan berurusan dengan derivatif.

18 Disember 2015
4. Melanggar seksyen 356 (1) (a) CMSA dibaca bersama dengan Perenggan 4.17 dan 4.18 (c), Bahagian B, Bahagian 1 Garis Panduan mengenai Produk Pasaran Modal Tidak Tersenarai di bawah Rangka Kerja Serah dan Simpan CIMB-Principal Asset Management Bhd (CPAM), pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk berurus niaga dalam sekuriti terhad kepada unit amanah, pengurusan dana, berurusan dalam Skim Persaraan Swasta dan perancangan kewangan. Kelewatan 2 hari perniagaan dalam pengemukaan statistik pulangan bulanan untuk dana borong SC mengenakan penalti RM2,000.00 terhadap CPAM 15 Disember 2015
RHB Asset Management Sdn Bhd (RHBAM), pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk berurus niaga dalam sekuriti terhad kepada unit amanah, pengurusan dana, berurusan dalam Skim Persaraan Swasta dan nasihat pelaburan Kelewatan 1 hari perniagaan dalam mengemukakan statistik pulangan bulanan untuk dana borong SC mengenakan penalti sebanyak RM1,000.00 terhadap RHBAM 15 Disember 2015
Libra Invest Bhd (Libra Invest), pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk berurus niaga dalam sekuriti yang terhad kepada unit amanah dan pengurusan dana Kelewatan 1 hari perniagaan dalam pengemukaan statistik pulangan bulanan untuk 7 dana borong SC mengenakan penalti sebanyak RM7,000.00 terhadap Libra Invest 15 Disember 2015
5. Melanggar seksyen 61 (4) CMSA yang dibaca bersama dengan perenggan berikut dalam Buku Panduan Pelesenan pada 8 Julai 2015: (a) Perenggan 4.02 (17) - keperluan untuk mempunyai sekurang-kurangnya seorang pengarah yang mempunyai pengalaman minimum 10 tahun dalam aktiviti berlesen yang dikawal selia ; (b) Perenggan 4.02 (30) - mempunyai sekurang-kurangnya dua (2) pemegang Lesen Perwakilan Perkhidmatan Pasaran Modal (CMSRL) bagi setiap aktiviti yang dikawal selia; dan (c) Perenggan 4.02 (27) - keperluan untuk mempunyai pegawai pematuhan. Mercury Asset Management Sdn Bhd, pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal (CMSL) yang menjalankan aktiviti pengurusan dana terkawal. Mercury Asset Management Sdn Bhd gagal mempunyai: (a) pengarah berlesen; (b) sekurang-kurangnya dua (2) pemegang CMSRL; dan (c) pegawai pematuhan. Akibatnya, SC mendapati bahawa Mercury Asset Management Sdn Bhd tidak lagi layak dan sesuai untuk terus dilesenkan sebagai CMSL. Pembatalan CMSL bagi Mercury Asset Management Sdn Bhd untuk aktiviti pengurusan dana yang dikawal selia menurut Seksyen 72 (2) (a) (iii) CMSA. 19 November 2015
6. Melanggar seksyen 72 (2) (b) (i) dibaca bersama dengan seksyen 65 (1) (g) (iv) dan (l) CMSA untuk: (a) melibatkan diri dalam amalan perniagaan yang menunjukkan kepada SC menjadi tidak wajar; dan (b) SC mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa Ng Soo Ging tidak akan menjalankan aktiviti yang dikawal selia dalam urusan sekuriti dan berurusan dengan derivatif dengan cekap, jujur atau adil. Ng Soo Ging sebagai pemegang CMSRL menjalankan aktiviti yang dikawal selia dalam berurus niaga dalam sekuriti dan urus niaga dalam derivatif. Ng Soo Ging didapati melanggar Peraturan 401.1 (3), 404.3 (1) (a) dan (c) dan 1302.1 (1) (a) dan (g) Peraturan-Peraturan Pra-Perubahan Bursa Malaysia Securities Bhd kerana melibatkan diri dalam aktiviti manipulasi berhubung dengan dagangan saham GPRO Technologies Bhd, Industronics Bhd dan MNC Wireless Bhd. Akibatnya, SC mendapati bahawa Ng Soo Ging tidak lagi layak dan sesuai untuk terus dilesenkan sebagai CMSRL. Pembatalan CMSRL nya untuk aktiviti yang dikawal selia ketika berurus niaga dalam sekuriti dan dalam derivatif di bawah Seksyen 72 (2) (b) (i) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. 18 November 2015
Melanggar Seksyen 356 (1) (a) CMSA yang dibaca bersama dengan Perenggan 4.17 dan 4.18 (c), Bahagian B, Bahagian 1 Garis Panduan mengenai Produk Pasaran Modal Tidak Tersenarai di bawah Rangka Kerja Serah dan Simpan. Affin Hwang Asset Management Bhd (Affin Hwang), pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk aktiviti yang dikawal selia yang berurus niaga dalam sekuriti yang terhad kepada unit amanah, pengurusan dana dan urus niaga dalam Skim Persaraan Swasta. Kelewatan 1 hari perniagaan dalam mengemukakan statistik pulangan bulanan untuk dana borong. SC mengenakan denda sebanyak RM1,000.00 terhadap Affin Hwang. 17 November 2015
7. Melanggar seksyen 354 (1) (a) CMSA yang dibaca bersama dengan Peraturan 4 (1) dalam Peraturan Perindustrian Sekuriti (Pematuhan dengan Piawaian Perakaunan yang Diluluskan) 1999 (SIR)
 • Niche Capital Emas Holdings Bhd (NICE); dan
 • Pengarah individu NICE berhubung dengan Penyata Kewangan diaudit (AFS) berikut :
  • AFS bagi tempoh kewangan berakhir pada 30 Jun 2011 (AFS 2011)
   • Dato’ Tan Sek Yin
   • Ng Chin Nam
   • Patrick Cheng Ther Wee
   • Md Shahar Md Noor
   • Yap Chee Keong
  • AFS bagi tempoh kewangan berakhir pada 31 Disember 2012 (AFS 2012);
   • Dato’ Tan Sek Yin
   • Ng Chin Nam
   • Patrick Cheng Ther Wee
   • Mah Weng Kee
   • Dato’ Tiong Chau Siong
  • AFS bagi tempoh kewangan berakhir pada 31 Disember 2013 (AFS 2013)
   • Dato’ Tan Sek Yin
   • Ng Chin Nam
   • Mah Weng Kee
   • Dato’ Tiong Chau Siong

NICE dan para pengarahnya, dalam penyediaan AFS 2011 AFS 2011, AFS 2012 dan AFS 2013, gagal mematuhi piawaian perakaunan yang diluluskan oleh:

 • mengiktiraf jumlah RM11,513,000 sebagai aset di bawah "penghutang lain" dalam AFS 2013 yang tidak sesuai dengan MFRS 137 - Peruntukan, Liabiliti Luar Jangka dan Aset Luar Jangka;
 • gagal untuk mengukur obligasi di bawah jaminan korporat ke atas pinjaman bank oleh bekas anak syarikat, Yikon Jewellery Industry Sdn Bhd (YJI) dalam AFS 2011 selaras dengan FRS 139 - Instrumen Kewangan: Pengiktirafan dan Pengukuran (FRS 139);dan
 • gagal untuk mengukur obligasinya di bawah jaminan korporat ke atas pinjaman bank oleh YJI dalam AFS 2012 mengikut FRS 139.

Terhadap NICE: SC memberi teguran NICE dan mengarahkan NICE untuk:
(a) membetulkan & mengeluarkan semula AFS 2013 dan semua keputusan suku tahunan yang dikeluarkan selepas terbitan AFS 2013;
(b) menjelaskan kesan pembetulan dalam AFS 2013 yang telah dinyatakan semula;
(c) mengemukakan penyata keuntungan atau kerugian dan pendapatan komprehensif lain bagi tempoh kewangan berakhir pada 30 Jun 2011 berserta nota maklumat berkaitan dalam AFS 2013 yang dinyatakan semula; dan
(d) membuat pengumuman kepada Bursa Malaysia mengenai pembetulan yang dibuat, sebab-sebabnya dan kesan pembetulan tersebut. Terhadap pengarah individu NICE: SC memberi teguran terhadap pengarah berikut dan dikenakan denda ke atas setiap pengarah, seperti berikut:

 • Ng Chin Nam – RM75,000;
 • Dato’ Tan Sek Yin – RM30,000;
 • Dato’ Tiong Chau Siong – RM50,000
 •  Patrick Cheng Ther Wee – RM50,000;
 • Mah Weng Kee – RM25,000;
 • Md Shahar Md Noor – RM30,000; and
 • Yap Chee Keong  – RM20,000.
2 September 2015
8. Melanggar seksyen 72 (2) (b) (i) yang dibaca bersama seksyen 65 (1) (g) (iv) CMSA kerana terlibat dalam amalan perniagaan yang ternyata kepada SC ianya tidak wajar. Khoo Chee Leong yang merupakan pemegang CMSRL yang menjalankan aktiviti berurus niaga dalam sekuriti. Borang permohonan dan bentuk pengeluaran wang yang telah dihantar terlebih dahulu oleh Khoo Chee Leong yang digunakan oleh pembantunya, yang juga isterinya, untuk:
(i) mendepositkan cek yang dibuat oleh pelanggannya untuk penyelesaian pembelian saham, ke dalam akaun amanah orang yang berkaitan; dan
(ii) mengeluarkan wang tersebut dari akaun amanah dan mendepositkannya ke akaun perbankan bersama isterinya dengan orang yang berkaitan tersebut. Amaun yang didepositkan dan ditarik balik akhirnya digunakan oleh pembantunya untuk menyelesaikan pembelian saham yang dibuat oleh pelanggan. Khoo juga gagal menjalankan arahan pelanggannya berhubung penjualan saham tertentu. Akibatnya, SC mendapati bahawa Khoo Chee Leong tidak lagi layak dan sesuai untuk terus dilesenkan sebagai CMSRL.
Pembatalan CMSRL nya untuk aktiviti yang dikawal selia berurus niaga dalam sekuriti, menurut Seksyen 72 (2) (b) (i) CMSA. 28 Ogos 2015
9. Pelanggaran seksyen 356 (1) CMSA kerana kegagalan mematuhi: (a) seksyen 61 (4) CMSA yang dibaca bersama dengan Perenggan 7.02 (12) Panduan Pelesenan; dan (b) Perenggan 8.2.1 yang dibaca bersama dengan Perenggan 11.2, 11.3 dan 11.4 Garis Panduan SC mengenai Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan bagi Pengantara Pasaran Modal (Garis Panduan AML). Kenanga Investment Bank Bhd (pemegang lesen perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan aktiviti yang dikawal selia dalam urusan sekuriti) (a) Kegagalan untuk mengawasi wakil berlesen dengan secukupnya dalam pelaksanaan tugasnya; (b) gagal untuk menjalankan ketekunan wajar terhadap pelanggan yang berterusan (c) Kegagalan untuk mengenal pasti urus niaga yang mencurigakan dan membuat laporan transaksi yang mencurigakan. (a) Penalti RM200,000; dan (b) Arahan kepada kakitangan pengurusan utama KIBB termasuk Ketua Pematuhan untuk menghadiri dua (2) latihan AML / CFT untuk membiasakan diri dengan keperluan di bawah Garis Panduan AML atau latihan AML / CFT yang sama mengenai langkah pencegahan untuk institusi kewangan yang konsisten dengan piawaian yang dikeluarkan oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF). 28 Ogos 2015
10. Melanggar seksyen 72 (2) (b) (i) yang dibaca bersama seksyen 65 (1) (g) (iv) dan (l) CMSA untuk : (a) melibatkan diri dalam amalan perniagaan yang menunjukkan kepada SC menjadi tidak wajar; dan (b) SC mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa Lim Chin Wat tidak akan menjalankan aktiviti yang dikawal selia dalam berurusan dengan sekuriti secara cekap, jujur atau adil. Lim Chin Wat sebagai pemegang CMSRL menjalankan aktiviti yang dikawal selia dalam berurus niaga dalam sekuriti. Nota: Lim Chin Wat juga memegang CMSRL untuk berurusan dengan derivatif yang tidak terjejas. Lim Chin Wat didapati melanggar Peraturan 401.1 (3), 404.3 (1) (a) dan (c) dan 1302.1 (1) (a) dan (g) Peraturan Pra-Bursa Bursa Malaysia  kerana terlibat dalam aktiviti manipulasi berhubung dengan dagangan saham Magna Prima Bhd. Akibatnya, SC mendapati bahawa Lim Chin Wat tidak lagi layak dan sesuai untuk terus dilesenkan sebagai CMSRL. Pembatalan CMSRL nya untuk berurus niaga dalam sekuriti di bawah Seksyen 72 (2) (b) (i) CMSA. 28 Mei 2015
11. Melanggar seksyen 356 (1) (a) yang dibaca bersama dengan seksyen 71 CMSA Robyn Lau Zheng-Yin (pemegang CMSRL menjalankan urus niaga dalam sekuriti di TA Securities Holdings Bhd) Membuat kenyataan yang salah atau mengelirukan dalam sesuatu material yang khusus, dengan memaklumkan kepada SC bahawa dia telah lulus Modul 6 dan 7 dalam slip keputusan yang disediakan olehnya kepada SC, dimana maklumat dalam slip keputusan adalah palsu atau mengelirukan Pembatalan CMSRLnya di bawah seksyen 72 (2) (b) (i) yang dibaca bersama dengan seksyen 65 (1) (c) CMSA. 20 Mei 2015
12. Pelanggaran seksyen 356 (1) (a) yang dibaca bersama dengan seksyen 71 CMSA Shahmir Pavin Joshi (pemegang CMSRL yang memberi nasihat dalam kewangan korporat di Maybank Investment Bank Bhd) Membuat pernyataan yang salah atau mengelirukan dalam sesuatu material yang khusus, dengan memaklumkan kepada SC bahawa dia telah lulus Modul 12 dan 19 dalam slip keputusan yang disediakan olehnya kepada SC, dimana bahawa maklumat dalam slip keputusan adalah palsu atau mengelirukan Pembatalan CMSRL nya di bawah seksyen 72 (2) (b) (i) yang dibaca bersama dengan seksyen 65 (1) (c) CMSA. 20 Mei 2015
13. Melanggar seksyen 354 (1) (a) yang dibaca bersama seksyen 369 (b) (B) CMSA YFG Bhd dan Lembaga Pengarahnya pada 5 November 2014 YFG mengemukakan kenyataan palsu atau mengelirukan kepada Bursa Malaysia Securities Bhd berhubung dengan peruntukan kerugian rosot nilai dalam Penyata Kewangan Diaudit (AFS) bagi tahun berakhir 30 Jun 2014 Mengarahkan YFG untuk membetulkan dan mengeluarkan semula AFS bagi tahun berakhir 30 Jun 2014, dengan mengembalikan semula kerugian rosot nilai dan membuat pindaan penting yang perlu untuk penyata kewangannya dengan sewajarnya. Satu teguran dan denda sebanyak RM200,000 ke atas Lembaga Pengarah YFG Bhd. Setelah mempertimbangkan alasan permohonan semakan bertarikh 12 Jun 2015 mengenai sanksi terhadap YFG dan Lembaga YFG (sehingga 5 November 2015), SC telah menolak permohonan semakan pada 31 Julai 2015. 13 Mei 2015
14. Melanggar seksyen 356 (1) (a) CMSA yang dibaca bersama dengan perenggan 8.2.1 (a), 8.2.2, 8.2.4 (a), 8.2.5, 11.1, 11.3 (a) , 11.3 (b) dan 11.7 Garis Panduan SC mengenai Pencegahan Pengubahan Wang Haram & Pembiayaan Keganasan untuk Pengantara Pasaran Modal. AmFutures Sdn Bhd (pemegang lesen perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan aktiviti yang dkawal selia dalam derivatif) Kegagalan untuk menjalankan ketekunan wajar yang berterusan dan mengesan transaksi yang mencurigakan dengan berkesan. Penalti RM250,000 29 April 2015
15. Pelanggaran seksyen 356 (1) (a) CMSA yang dibaca bersama dengan perenggan 7.02 (9) Buku Panduan Pelesenan SC (disemak semula pada 5 September 2014). PCB Asset Management Sdn. Bhd. (Pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan aktiviti yang dikawal selia dalam pengurusan dana). Membenarkan orang yang tidak berlesen menjalankan aktiviti berlesen ketika berurus niaga dalam sekuriti dengan merasmikan susunan rujukan dengan orang yang tidak berlesen untuk mendapatkan pelanggan pengurusan dana. Penalti RM100,000 28 April 2015
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup