Tindakan Pentadbiran pada 2017
Bil. Jenis Salah Laku Pihak yang Terbabit Huraian Ringkas Salah Laku Tindakan yang Diambil Tarikh Tindakan
1.
 • Melanggar seksyen 354(1)(a) CMSA yang dibaca bersama:
 • Peraturan 4 (1) Peraturan Perindustrian Sekuriti (Pematuhan dengan Piawaian Perakaunan yang Diluluskan) 1999 (SIR); dan
 • Seksyen 369(b)(B) CMSA

1. TRIVE Property Group Bhd (TRIVE); dan
2. Pengarah individu TRIVE berhubung dengan Penyata Kewangan yang Teraudit (AFS) untuk tempoh kewangan berakhir 31 Julai 2014 (AFS 2014):

 • Wong Kok Seong
 • Thu Shoon Shien
 • Dato’ Hj Mohamad Amin Mohamad Salleh
 • Dato’ Sri Dr Pang Chow Huat
 • Zarul Ikhwan Zarul Ahmad
TRIVE dan pengarahnya, dalam menyediakan dan membentangkan TRIVE AFS 2014, gagal untuk melaksanakan penilaian penurunan nilai ke atas perbelanjaan pembangunan berjumlah kepada RM21.1 juta pada 31 Julai 2014 selaras dengan piawaian perakaunan yang diluluskan, iaitu Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (MFRS) 136: Kemerosotan Aset, dan dengan itu mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan mengenai AFS 2014 kepada SC dan Bursa Malaysia Securities Bhd berhubung dengan penurunan nilai DE.
 • Terhadap TRIVE: SC mengenakan celaan terhadap TRIVE dan mengarahkan TRIVE untuk:

Melantik Juruaudit Luar (yang berdaftar dengan Lembaga Pemantauan Audit) untuk menilai kecukupan skop, fungsi, kecekapan dan sumber fungsi pelaporan kewangan TRIVE dan membuat cadangan yang sesuai untuk meningkatkan Fungsi Pelaporan Kewangan TRIVE (Penilaian Kewangan Fungsi Pelaporan);

 • Jawatankuasa Audit TRIVE (AC) adalah untuk menilai penemuan Juruaudit luar mengenai Penilaian Fungsi Laporan Kewangan dan membuat cadangan yang sesuai kepada Lembaga Pengarah untuk memperbaiki Fungsi Pelaporan Kewangannya; dan
 • Sorotan dalam penyata kewangan teraudit seterusnya dan umumkan kepada Bursa Malaysia seperti berikut:
 • TRIVE tindakan yang sewajarnya telah diambil, memandangkan pelanggaran CMSA yang dinyatakan di atas; dan
 • tindakan yang diambil oleh AC dalam menangani arahan SC berkaitan dengan pelanggaran CMSA yang dinyatakan di atas.

Terhadap pengarah individu TRIVE: SC mengenakan celaan terhadap pengarah berikut dan dikenakan denda ke atas setiap pengarah, seperti berikut:

 • Wong Kok Seong – RM539,000
 • Thu Shoon Shien – RM539,000
 • Dato’ Hj Mohamad Amin Mohamad Salleh – RM539,000
 • Dato’ Sri Dr Pang Chow Huat – RM465,500
 • Zarul Ikhwan Zarul Ahmad – RM465,500

Pada 11 April 2018, selepas memberi pertimbangan sewajarnya terhadap rayuan itu, SC memutuskan untuk mengekalkan keputusannya berkenaan dengan pelanggaran dan jumlah penalti kewangan yang dikenakan.

 

30 November 2017
2. Melanggar seksyen 356(1)(a) CMSA yang dibaca bersama seksyen 61(4) kerana tidak mematuhi syarat-syarat Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal (CMSRL) seperti yang diperuntukkan dalam Perenggan 7.03 Buku Panduan Pelesenan. Ng Ee Fang (Ng EF) sebagai pemegang CMSRL yang menjalankan aktiviti yang dikawal selia dalam sekuriti. Kegagalan untuk menzahirkan maklumat penting, memastikan kerani dagangan mengelak daripada menjalankan aktiviti berlesen dan mengawasi tatalaku kerani dagangan. Akibatnya, SC mendapati Ng EF gagal mematuhi syarat-syarat lesennya yang menghendakinya untuk terus layak dan sesuai pada setiap masa dan menjalankan aktiviti yang dikawal selia berlesen dengan cekap dan adil seperti yang diperuntukkan dalam Perenggan 7.03 Buku Panduan Pelesenan. Celaan 27 November 2017
3. Melanggar seksyen 356 (1) CMSA dibaca bersama dengan Perenggan 6.2 (a) dan (b) Garis Panduan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan bagi Pengantara Pasaran Modal (Garis Panduan AML) TA Investment Management Bhd (TAIM) Kegagalan untuk bertindak balas tepat pada masanya terhadap perintah agensi penguatkuasaan undang-undang yang dikeluarkan menurut seksyen 48 (1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001. Penalti sebanyak RM180,000

19 September 2017

4. Melanggar seksyen 354 (1) (a) dibaca bersama dengan seksyen 58 (1) CMSA Mohd Faizal Jamaluddin (“Faizal”) Menjalankan aktiviti yang dikawal selia pengurusan dana tanpa memegang lesen apabila menerima wang dari pihak ketiga dan didagangkan dalam ekuiti dan niaga hadapan bagi pihak pihak ketiga

Arahan untuk mengembalikan wang kepada pelabur yang telah mendepositkan wang ke dalam bank pelaburan tertentu (bank pelaburan) yang mana wangnya kemudiannya diletakkan ke dalam akaun sekuriti dan derivatif Faizal dengan bank pelaburan tersebut.
Pengenbalian wang tersebut hendaklah dibuat seperti berikut:

 • Daripada semua wang tunai yang ada (termasuk faedah) berjumlah RM157,115.70 pada September 14, 2017 daripada ekuiti Faizal dan Derivatif akaun (Jumlah Pengembalian);
 • Faizal mengeluarkan arahan bertulis kepada Bank Pelaburan dalam tempoh masa empat belas hari kerja, mengarahkan Bank Pelaburan untuk memindahkan Jumlah Pengembalian kepada akaun amanah yang ditentukan oleh SC; dan

mengemukakan satu salinan arahan bertulis kepada Bank Pelaburan kepada SC sebaik sahaja ia telah diserahkan kepada Bank Pelaburan.

 

9 Oktober 2017

5. Melanggar seksyen 365 (1) (a) CMSA dibaca bersama dengan Perenggan 4.17, Seksyen B, Bahagian 1 Garis Panduan mengenai Produk Pasaran Modal Tidak Disenaraikan di bawah Rangka Kerja Serah dan Simpan. Affin Hwang Asset Management Bhd (Affin Hwang), pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk berurus niaga dalam sekuriti yang terhad kepada unit amanah, pengurusan dana dan urusan dalam Skim Persaraan Swasta. Kelewatan 1 hari perniagaan untuk mengemukakan statistik bulanan bagi pulangan satu dana borong. SC mengenakan penalti sebanyak RM1,000 terhadap Affin Hwang 6 September 2017
Fortress Capital Asset Management (M) Sdn Bhd
(Fortress Capital), pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk pengurusan dana.

 

Kelewatan 1 hari perniagaan untuk mengemukakan statistik bulanan bagi pulangan satu dana borong. SC mengenakan penalti sebanyak RM1,000 Fortress Capital
6. Melanggar seksyen 65 (1) (d) CMSA kerana diisytiharkan muflis di Malaysia. Chin Wai Thoe (Chin) sebagai pemegang Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal (CMSRL) yang menjalankan aktiviti yang dikawal selia berurus niaga dalam sekuriti. Chin telah dikenakan hukuman muflis pada 15 Julai 2016. Sebagai hasilnya, SC mendapati bahawa Chin tidak lagi layak dan sesuai untuk terus dilesenkan sebagai CMSRL. Pembatalan CMSRL nya untuk aktiviti yang dikawal selia berurus niaga dalam sekuriti mengikut Seksyen 72 (2) (b) (i) dibaca bersama seksyen 65 (1) (d) CMSA

6 Julai 2017

7. Melanggar seksyen 354 (1) (a) CMSA dibaca bersama dengan seksyen 215 (1) (a) (A) Telent Outdoor (Hong Kong) Technology Co., Ltd. (Telent)

Mengemukakan maklumat palsu berikut kepada SC:

 • Laporan Kewangan yang Diaudit oleh Fuxin Telent (Fujian) Outdoor Products Co., Ltd. (anak syarikat milik penuh Telent) (Fuxin) bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Mac 2014, menunjukkan baki tunai dan bank sebanyak RMB91,360,000-00; dan
 • Pro Forma Kedudukan Kewangan yang Disatukan bagi syarikat Telent Group, berhubung dengan tunai dan baki bank sebanyak RMB149,567,000-00,

berhubung dengan cadangan penyenaraian Telent ke Bursa Malaysia Securities Bhd.

 

Celaan

21 Julai 2017

8. Melanggar seksyen 354(1)(a) CMSA yang dibaca bersama seksyen 215(1)(a)(A Hui Chi Keung

Sebagai penganjur Telent, menyebabkan penyampaian maklumat palsu berikut kepada SC:

 • Laporan Kewangan Teraudit bagi Fuxin bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2014 yang menunjukkan baki tunai dan bank sebanyak RMB91,360,000; dan
 • Pro Forma Kedudukan Kewangan yang Disatukan bagi syarikat Telent Group, berhubung dengan tunai dan baki bank sebanyak RMB149,567,000, berhubung dengan cadangan penyenaraian Telent ke Bursa Malaysia Securities Bhd.

 

 • Celaan; dan
 • Satu pengantunggan tetap daripada:
  • menjadi penganjur untuk sebarang cadangan korporat yang dikemukakan kepada SC; dan
  • terlibat dalam mana-mana cadangan korporat yang dikemukakan kepada SC di mana beliau akan menjadi pemegang saham utama sebuah syarikat tersenarai di Malaysia

21 Julai 2017

9. Melanggar seksyen 354(1)(a) CMSA yang dibaca bersama seksyen 215(1)(a)(A) Hui Tang Tat

Sebagai penganjur Telent, menyebabkan penyampaian maklumat palsu berikut kepada SC:

 • Laporan Kewangan yang Diaudit bagi Fuxin bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2014 yang menunjukkan baki tunai dan bank sebanyak RMB91,360,000; dan
 • Pro Forma Kedudukan Kewangan yang Disatukan bagi syarikat Telent Group, berhubung dengan tunai dan baki bank sebanyak RMB149,567,000, berhubung dengan cadangan penyenaraian Telent ke Bursa Malaysia Securities Bhd.

 

 • Celaan; dan
 • Satu pengantunggan tetap daripada:
  • menjadi penganjur bagi sebarang cadangan korporat yang dikemukakan kepada SC; dan
  • terlibat dalam mana-mana cadangan korporat yang dikemukakan kepada SC di mana beliau akan muncul sebagai pemegang saham utama sebuah syarikat tersenarai di Malaysia

21 Julai 2017

10. Melanggar seksyen 65 (1) (d) CMSA kerana diisytiharkan muflis di Malaysia. Abd Malik Abu Bakar sebagai pemegang CMSRL menjalankan aktiviti yang dikawal selia berurus niaga dalam sekuriti. Abd Malik diisytiharkan muflis pada 20 Oktober 2016. Sebagai hasilnya, SC mendapati bahawa Abd Malik tidak lagi layak dan sesuai untuk terus dilesenkan sebagai CMSRL. Pembatalan aktiviti CMSRL yang dikawal selia dengan sekuriti menurut seksyen 72(2) (b)(i) dibaca bersama dengan seksyen 65(1)(d) CMSA

18 April 2017

11. Melanggar seksyen 354 (1)(b)(ii) CMSA dibaca bersama  perenggan 4.04 dan 4.05, Seksyen B, Bahagian 2 Garis Panduan mengenai Produk Pasaran Modal Tidak Tersenarai di bawah Rangka Kerja Serah dan Simpan. OCBC Bank (Malaysia) Berhad (“OCBC”) OCBC, pengeluar produk berstruktur, mengemukakan laporan terbitan pasca bulanan untuk Pelaburan Peningkatan Hasil Mata Wang Dwi-15 dan Program Berstruktur 2, tiga hari selepas tarikh tamat. Pembatalan CMSRLnya untuk aktiviti nasihat pelaburan yang dikawal selia di bawah seksyen 72 (2) (b) (i) dibaca bersama dengan seksyen 65 (1) (d) CMSA.

10 April 2017

12. Melanggar seksyen 65 (1) (d) CMSA kerana diisytiharkan muflis di Malaysia. Norhashmilaidi Hashim sebagai pemegang CMSRL yang menjalankan aktiviti nasihat pelaburan yang dikawal selia. Norhashmilaidi telah diisytiharkan muflis pada 9 Julai 2015. Akibatnya, SC mendapati bahawa Norhasmilaidi tidak lagi layak dan sesuai untuk terus dilesenkan sebagai CMSRL. Pembatalan CMSRLnya untuk aktiviti nasihat pelaburan yang dikawal selia di bawah seksyen 72(2)(b)(i) dibaca bersama dengan seksyen 65(1)(d) CMSA.

27 Mac 2017

Ngan Piang Heng @ Ngam Siong Fook (Ngan) sebagai pemegang CMSRL yang menjalankan aktiviti yang dikawal selia berurus niaga dalam sekuriti. Ngan telah diisytiharkan muflis pada 12 Oktober 2015. Akibatnya, SC mendapati bahawa Ngan tidak lagi layak dan sesuai untuk terus dilesenkan sebagai CMSRL. Pembatalan CMSRLnya untuk aktiviti nasihat pelaburan yang dikawal selia di bawah seksyen 72(2)(b)(i) dibaca bersama dengan seksyen 65 (1) (d) CMSA.

27 Mac 2017

13. Melanggar seksyen 356 (1) (a) dibaca bersama dengan seksyen 61 (4) CMSA Kenanga Investors Berhad (“KIB”)

KIB gagal mengawasi perniagaannya yang menyebabkan dua perunding unit amanah Apex Investment Services Sdn Bhd (UTC) membuat pelawaan untuk pembelian produk unit amanah KIB menggunakan identiti dua UTC KIB dan mengaitkan pembelian tersebut dengan UTC KIB tersebut. Oleh itu, KIB telah melanggar syarat lesennya seperti yang ditetapkan di bawah Buku Panduan Pelesenan SC seperti yang berikut:

 • (a) perenggan 7.02 (6) kerana gagal untuk menjalankan perniagaan dengan cekap, jujur dan adil; dan
 • (b) dengan perenggan 7.02 (7) kerana gagal untuk menyelia dan memantau perniagaan untuk memastikan pematuhan dengan: (i) perenggan 2.1.2 (a) Persekutuan Pengurusan Pelaburan Malaysia Kod Etika dan Peraturan Etika Profesional (Kod) yang memerlukannya bertindak dengan jujur, bermaruah dan berintegriti; dan (ii) perenggan 2.1.2 (b) Kod yang menghendaki ia berurus niaga dengan cara yang adil dan saksama.
Penalti sebanyak RM70,000.

26 Januari 2017

14.

Melanggar seksyen 65(1)(g)(iv) dan (l) CMSA untuk:

 • Telah terlibat dalam amalan perniagaan yang dianggap oleh SC sebagai tidak wajar atau menimbulkan kesangsian terhadap cara mereka menjalankan perniagaan; dan
 • SC mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pemegang CMSRL tidak akan menjalankan aktiviti yang dikawal selia yang mereka dilesenkan dengan cekap, jujur atau adil.
Ling Chen Yew (LCY) sebagai pemegang CMSRL yang menjalankan aktiviti yang dikawal selia berurus niaga dalam sekuriti. LCY, TSN dan YHM didapati melanggar Peraturan 3.14(d), (e) dan (g), serta Peraturan 5.01(b) Peraturan Bursa Securities, dan Perenggan 1.1(1)(h) Arahan Bil. 5-001 Arahan dan Panduan Organisasi Mengambil Bahagian, kerana terlibat dalam aktiviti manipulasi berkaitan dengan dagangan saham Rapid Synergy Bhd dan YNH Property Bhd. Akibatnya, SC mendapati bahawa LCY, TSN dan YHM tidak lagi layak dan sesuai untuk memegang  CMSRL. Pembatalan CMSRL LCY kerana berurus niaga dalam sekuriti di bawah seksyen 72(2)(b)(i) of the CMSA. 18 Januari 2017
Tiong Siew Ngaik (TSN) sebagai pemegang CMSRL yang menjalankan aktiviti kawal selia dalam sekuriti Pembatalan CMSRL TSN untuk berurus niaga dalam sekuriti di bawah seksyen 72(2)(b)(i) CMSA. 18 Januari 2017
Yew Hock Ming (YHM) sebagai pemegang CMSRL yang menjalankan aktiviti berurus niaga dalam sekuriti dan berurus niaga dengan derivatif Pembatalan CMSRL YHM untuk urusan sekuriti dan berurus niaga dalam derivatif di bawah seksyen 72 (2) (b) (i) CMSA. 18 Januari 2017
15. Melanggar Seksyen 65 (1) (l) CMSA di mana SC mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pemegang CMSRL tidak akan melaksanakan peraturan aktiviti secara tidak cekap, jujur atau adil Cheng Seng Chow (Cheng), pemegang CMSRL yang menjalankan aktiviti kawal selia dalam sekuriti Cheng didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur (Nombor Kes: 62- (60-64) -12/2015) pada 8 Disember 2015 dengan 15 pertuduhan bersubahat dalam melakukan kesalahan dagangan orang dalam mengikut seksyen 370(c) bersama dengan seksyen 188(2)(a) CMSA. Pertuduhan jenayah menimbulkan kebimbangan serius terhadap kelayakan dan kesesuaian Cheng untuk terus dilesenkan sebagai pemegang CMSRL. Pembatalan CMSRL Cheng untuk aktiviti yang dikawal selia berurus niaga dalam sekuriti di bawah seksyen 72(2)(b)(i) CMSA. 12 Januari 2017
Pada 24 Januari 2017, Cheng telah mengemukakan rayuan kepada SC untuk menyemak keputusannya untuk membatalkan CMSRLnya. Setelah mempertimbangkan alasan rayuan, SC pada 7 Mac 2017 menolak rayuan Cheng dan mengekalkan pembatalan itu.
HUBUNGI KAMI
HOTLINE: +603-6204 8000
PAUTAN BERKAITAN
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia    |    Hubungi Kami    |    Penolak Tuntutan    |    Paparan laman yang lebih baik menggunakan Internet Explorer 11 dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup