Tadbir Urus Korporat

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) komited dalam menggalakkan penghayatan budaya tadbir urus yang baik dalam kalangan peserta pasaran modal. Penekanan yang lebih besar diberikan kepada kawal seliaan kendiri dan pasaran untuk melengkapkan rangka kerja kawal selia komprehensif yang sedia ada. Kami percaya bahawa budaya tadbir urus korporat yang kukuh haruslah berasaskan sintesis dinamik kerjasama antara pengawal selia dan pasaran.

Panduan dan Soalan Lazim mengenai Pengendalian Mesyuarat Agung bagi Penerbit Tersenarai
Pandemik Covid-19 dan and the susulan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) telah mengubah landskap kehidupan biasa dan perniagaan. Bagi perniagaan, ia juga telah memberi kesan kepada pembabitan bersama antara syarikat dan pemegang sahamnya, termasuk pelaksanaan mesyuarat agung.

Panduan dan Soalan Lazim mengenai Pengendalian Mesyuarat Agung bagi Penerbit Tersenarai (Nota Panduan) telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC0 untuk membimbing semua syarikat tersenarai di Bursa Malaysia Securities Bhd mengenai pengendalian mesyuarat agung ketika tempoh PKP dilaksanakan atau di luar tempoh PKP; dengan mengekalkan keperluan penjarakan yang selamat (cth. halangan mengenai perhimpunan besar). Ini termasuk menjalankan mesyuarat agung sepenuh secara dalam talian dan mesyuarat agung hibrid.

Sebarang soalan berkaitan Garis Panduan ini boleh diajukan kepada [email protected]
Senarai Semak AGM CG
Senarai Semakan Tadbir Urus Korporat (Senarai Semakan) Mesyuarat Agung Tahunan mengemukakan soalan untuk pemegang saham sebagai persediaan untuk Mesyuarat Agung Tahunan (AGM). Pemegang saham memainkan peranan penting dalam memacu tingkah laku korporat yang bertanggungjawab. AGM adalah salah satu platform di mana mereka boleh membangkitkan isu-isu penting untuk perbincangan atau mencari penjelasan dari lembaga dan pengurusan.

Senarai Semak merangkumi isu berkaitan resolusi yang biasanya dibentangkan di AGM seperti pelantikan atau pelantikan semula pengarah, kelulusan yuran pengarah dan pelantikan juruaudit. Mesyuarat umum adalah platform penting bagi pengarah dan pengurusan kanan untuk melibatkan para pemegang saham untuk memudahkan pemahaman perniagaan, tadbir urus dan prestasi syarikat. Oleh itu, Hasil Praktik 12 Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia membolehkan pemegang saham mengambil bahagian bersama lembaga pengarah dan pengurusan kanan untuk membuat keputusan lebih efektif dan mengundi di Mesyuarat Agung.

Walaupun Senarai Semak dibuat untuk para pemegang saham, pihak berkepentingan lain seperti pengguna dan bakal pelabur digalakkan untuk menggunakan Senarai Semak untuk memahami dan menilai prestasi, dasar dan amalan syarikat.
Monitor Tadbir Urus Korporat
Pemantauan Tadbir Urus Korporat ialah penerbitan tahunan SC mengenai keadaan keseluruhan berkaitan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (MCCG), kualiti pendedahan pemerhatian tadbir urus korporat dan pemerhatian ulasan tematik terpilih untuk tahun berkaitan. Dengan menggunakan analisis lanjut, data dari lebih daripada 800 syarikat tersenarai awam dianalisis untuk menghasilkan laporan tersebut. Data dan pemerhatian dalam Monitor Tadbir Urus Korporat, boleh digunakan -
 • oleh lembaga untuk mengkaji dasar dan amalan tadbir urus korporat syarikat;
 • untuk menyokong para pemegang saham dalam menilai prestasi tadbir urus korporat syarikat;
 • oleh penganjur untuk menggalakkan tadbir urus yang baik; dan
 • untuk secara berterusan mengesan kemajuan dalam penerapan amalan terbaik tadbir urus korporat.
Keutamaan Strategik Tadbir Urus Korporat 2017-2020
Keutamaan Strategik Tadbir Urus Korporat (2017-2020) adalah hasil kajian menyeluruh oleh SC mengenai keadaan tadbir urus syarikat syarikat awam (PLC) di Malaysia. Kajian ini menarik input dari pihak berkepentingan tempatan dan antarabangsa, pengajaran dari kegagalan tadbir urus korporat yang lalu dan baru-baru ini, dan perubahan dalam struktur pasaran dan keperluan perniagaan. Ia juga mengambil kira keperluan yang semakin meningkat bagi syarikat-syarikat untuk menangani kepentingan bersama kewarganegaraan korporat, sosial dan alam sekitar. Terdapat lima keutamaan strategik, iaitu:

 • Keutamaan 1 - Meningkatkan rangka kerja pengawalseliaan tadbir urus korporat
 • Keutamaan 2 - Memperkuatkan ekosistem tadbir urus korporat
 • Keutamaan 3 - Menggalakkan kepelbagaian jantina yang lebih besar di papan
 • Keutamaan 4 - Menanamkan budaya tadbir urus korporat awal dalam kitaran hayat syarikat dan kalangan belia
 • Keutamaan 5 - Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pemantauan amalan tadbir urus korporat dan aktivisme pemegang saham
Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia
Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (MCCG) yang diperkenalkan pada tahun 2000 telah menjadi instrumen penting untuk pembaharuan tadbir urus korporat, dan telah mempengaruhi amalan tadbir urus korporat syarikat secara positif. MCCG mencerminkan prinsip global dan amalan tadbir urus korporat diiktiraf di peringkat antarabangsa di atas dan di luar kadar minimum yang dikehendaki oleh undang-undang, peraturan yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia. MCCG telah dikaji semula pada tahun 2007 dan 2012 untuk memastikan ia tetap relevan dan sejajar dengan amalan terbaik dan standard yang diiktiraf di peringkat global.

Pada tahun 2017, MCCG, yang menggantikan edisi terdahulu, mengambil pendekatan baharu untuk mempromosikan lebih banyak budaya budaya tadbir urus korporat.

Ciri-ciri utama pendekatan baru termasuk:
 • Pendekatan Comprehend, Apply and Report - CARE
 • Peralihan dari mematuhi atau terangkan untuk menerapkan atau menerangkan alternatif
 • Tumpuan dan kejelasan yang lebih besar mengenai Hasil yang diberi untuk setiap amalan
 • Panduan untuk membantu syarikat dalam melaksanakan amalan
 • Kenal pasti amalan teladan yang menyokong syarikat bergerak ke arah kecemerlangan yang lebih tinggi - Step Ups

Muat turun lain:

Kod Pelabur Institusi Malaysia
Kod Pelabur Institusi Malaysia bertujuan untuk menetapkan prinsip pengawasan berkesan secara meluas oleh pelabur institusi seperti penzahiran dasar pengawasan, pemantauan ke atas dan penglibatan dengan syarikat penerima pelaburan serta pengurusan konflik kepentingan.

Kad Skor Tadbir Urus Korporat ASEAN: Laporan & Penilaian Negara
Kad Skor Tadbir Urus Korporat ASEAN telah diperkenalkan pada 2011. Kad skor ini merupakan inisiatif tadbir urus korporat Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), di bawah Pelan Tindakan Forum Pasaran Modal ASEAN (ACMF) untuk pembangunan pasaran modal bersepadu, bagi melengkapkan inisiatif ACMF yang lain dan mempromosikan ASEAN sebagai satu kelas aset. Inisiatif ini diterajui oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan disokong oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) menerusi bantuan teknikal serantau bagi integrasi pasaran modal ASEAN. Kad skor ini diharap dapat meningkatkan standard tadbir urus korporat syarikat awam tersenarai (PLC) di negara-negara ASEAN dan seterusnya meningkatkan kebolehlihatan mereka kepada pelabur.

Laporan negara menekankan bidang kekuatan dan bidang untuk penambahbaikan bagi setiap negara anggota yang dapat memberikan data yang berguna kepada pengawal selia, PLC, Institut Pengarah, dan pihak berkepentingan lain untuk membimbing pembaharuan, strategi, dan langkah tadbir urus korporat di negara masing-masing.

Prinsip Tadbir Urus Korporat Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) telah digunakan sebagai penanda aras utama untuk Kad Skor tersebut. Perkara ini termasuk Hak Pemegang Saham, Layanan Adil kepada Pemegang Saham, Peranan Pihak Berkepentingan, Penzahiran dan Ketelusan serta Tanggungjawab Lembaga Pengarah.


Pelan Tindakan Tadbir Urus Korporat 2011
Pelan Tindakan Tadbir Urus Korporat Lima Tahun Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (Pelan Tindakan) yang dilancarkan pada 8 Julai 2011, menyediakan pelan tindakan untuk meningkatkan standard tadbir urus korporat di Malaysia dengan mengukuhkan disiplin diri dan pasaran serta menggalakkan penghayatan budaya tadbir urus yang lebih mendalam. Ia menyebabkan peralihan dalam budaya tadbir urus korporat daripada sekadar mematuhi peraturan kepada sesuatu yang lebih menepati intipati tadbir urus korporat yang baik; iaitu mengeratkan hubungan kepercayaan antara syarikat dan pihak berkepentingan.

Dibangunkan menerusi proses perundingan yang amat erat dengan industri, Pelan Tindakan ini tertumpu kepada enam tema berkaitan ekosistem tadbir urus korporat iaitu hak pemegang saham, peranan pelabur institusi, lembaga pengarah, pengawal selia dan pempengaruh, penzahiran dan ketelusan serta penguatkuasaan awam dan swasta.
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup