Mengenai SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Misi SC adalah “untuk menggalakkan dan mengekalkan pasaran sekuriti dan derivatif yang adil, cekal, terjamin dan telus, serta untuk memudahcarakan pembangunan teratur bagi pasaran modal yang inovatif dan berdaya saing.”

SC mempunyai tanggungjawab secara langsung untuk membuat dan menguatkuasakan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pasaran modal, memastikan pertumbuhan dan pembangunan pasaran yang mampan, menyelia aktiviti pasaran modal dan institusi pasaran termasuk bursa, rumah penjelasan dan pengendali pasaran berdaftar, dan mengawal selia semua entiti dan individu yang berlesen di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Menurut SCA, SC melapor kepada Menteri Kewangan dan laporan kewangannya dibentangkan di Parlimen setiap tahun.

Bidang tanggungjawab kami termasuk: 
 • Membangunkan keseluruhan pasaran modal dan segmen pasarannya seperti pasaran ekuiti, pasaran bon dan sukuk, pasaran modal Islam, pengurusan dana, derivatif dan platform berasaskan pasaran dan perkhidmatan yang lain;
 • Memudahcarakan inovasi dan perkhidmatan digital menerusi pasaran modal;
 • Mewujudkan saluran bagi ekosistem pembiayaan yang mampan;
 • Memastikan tingkah laku yang wajar semua peserta pasaran melalui kerja-kerja penyeliaan, pemantauan dan penguatkuasaan;
 • Meneraju amalan tadbir urus korporat yang baik; dan
 • Memudahcarakan kerjasama kawal selia rentas sempadan dan kepimpinan pemikiran yang lebih luas.

Mendasari semua kerja-kerja kami adalah tumpuan kepada para pelabur. Mandat utama kami adalah untuk mengawal selia dan memastikan pertumbuhan pasaran sentiasa dilaksanakan dengan objektif untuk melindungi pelabur, termasuk inisiatif untuk meningkatkan tahap literasi kewangan dan pelaburan mereka.
 • Apakah skop fungsi pengawalseliaan SC?
  Antara fungsi-fungsi pengawalseliaan SC termasuklah: 
  • Pihak berkuasa bagi mendaftarkan prospektus syarikat selain kelab rekreasi tidak tersenarai;
  • Pihak berkuasa yang meluluskan terbitan bon korporat;
  • Mengawal selia semua perkara berkaitan sekuriti dan kontrak niaga hadapan; 
  • Mengawal selia pengambilalihan dan percantuman syarikat; 
  • Mengawal selia semua perkara yang berkaitan skim unit amanah;
  • Melesenkan dan menyelia semua individu berlesen;
  • Menyelia bursa, rumah penjelasan dan depositori pusat; 
  • Mengalakkan pengawalseliaan sendiri; 
  • Memastikan tatalaku yang wajar dalam kalangan institusi pasaran dan individu.
 • Apakah akta yang berada di bawah bidang kuasa SC?
  SC mentadbir akta-akta berikut: 
  • Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993;
  • Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007; dan
  • Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991.
 • Di mana saya boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai SC?
  Laman sesawang SC, antara lain, menyediakan maklumat mengenai siaran akhbar, penerbitan, ucapan serta garis panduan dan peraturan industri sekuriti terkini dan yang lalu. Terdapat juga bahagian khas seperti Pasaran Modal Islam dan Kerjasama Antarabangsa. Orang ramai boleh memberikan komen atau mengemukakan sebarang pertanyaan berkaitan SC.
 • Fungsi Suruhanjaya Sekuriti Malaysia seperti yang dinyatakan dalam Akta Suruhanjaya Sekuriti
  1. Menasihati Menteri Kewangan berhubung semua perkara berkaitan pasaran modal
  2. Mengawal selia semua perkara berkaitan pasaran modal
  3. Memastikan peruntukan undang-undang sekuriti dipatuhi
  4. Mengawal selia pengambilalihan dan percantuman syarikat;
  5. Menggalakkan dan mengawal selia semua perkara berkaitan pengurusan dana, termasuk skim unit amanah dan skim persaraan swasta
  6. Mempertimbangkan dan membuat cadangan bagi pembaharuan undang-undang sekuriti
  7. Meningkatkan dan menggalakkan pembangunan pasaran modal di Malaysia termasuk penyelidikan dan latihan 
  8. Meningkatkan dan menggalakkan pengawalseliaan sendiri oleh persatuan profesional atau institusi pasaran dalam pasaran modal
  9. Mengeluarkan lesen, mendaftar, memberi kebenaran, meluluskan dan menyelia semua individu yang terbabit dalam aktiviti yang dikawal selia atau menyediakan perkhidmatan pasaran modal sebagaimana yang termaktub di bawah mana-mana undang-undang sekuriti
  10. Meningkatkan dan mengekalkan integriti semua individu berlesen, individu berdaftar, individu dan peserta yang diluluskan dalam pasaran modal
  11. Mendaftarkan atau mengiktiraf semua juruaudit entiti kepentingan awam atau kumpulan dana jadual dan menjalankan pengawasan ke atas mana-mana individu yang menyediakan laporan berhubung maklumat kewangan entiti kepentingan awam atau kumpulan wang jadual, yang berkaitan dengan aktiviti pasaran modal
  12. Meningkatkan keyakinan terhadap kualiti dan keandalan penyata kewangan teraudit di Malaysia, dan menggalakkan dan membangunkan rangka kerja pemantauan audit yang kukuh di Malaysia
  13. Mengambil semua langkah yang wajar untuk memantau, mengurangkan dan mengurus risiko sistemik yang timbul daripada pasaran modal;
  14. Menggalakkan dan mengawal selia tadbir urus korporat dan piawaian perakaunan yang diluluskan bagi syarikat-syarikat tersenarai; dan 
  15. Menetapkan dan meluluskan standard kelayakan profesional bagi pasaran modal.
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup