Pengiktirafan Firma Audit dan Juruaudit Individu
Bahagian IIIA Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 menetapkan satu rangka kerja yang membolehkan Lembaga Pemantauan Audit (AOB) memberi pengiktirafan kepada juruaudit asing yang mengaudit penyata kewangan syarikat asing yang tersenarai di Bursa Malaysia. Maklumat lanjut dan borang permohonan yang berkaitan dengan permohonan pengiktirafan AOB boleh didapati di bawah–
 • Senarai Daftar Juruaudit Asing yang Diiktiraf
  Senarai Daftar Juruaudit Asing yang Diiktiraf setakat 30 September 2021
 • Buku Panduan untuk Pengiktirafan
 • Borang 3
 • Borang 4
 • Soalan Lazim Mengenai Pengiktirafan Juruaudit Asing
  1. Siapakah yang layak memohon untuk menjadi juruaudit asing yang diiktiraf?
  Rangka kerja pengiktirafan hanya boleh digunakan kepada juruaudit berkanun sebuah syarikat perbadanan asing yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Sila ambil perhatian bahawa rangka kerja pengiktirafan ini tidak boleh digunakan kepada juruaudit berkanun bagi mana-mana entiti berkepentingan awam atau kumpulan wang jadual yang lain seperti yang ditakrifkan di bawah Jadual 1 SCMA. Juruaudit berkanun sedemikian ditadbir di bawah rejim pendaftaran Lembaga Pemantauan Audit (AOB).

  2. Apakah syarat-syarat pengiktirafan?
  Syarat utama pengiktirafan adalah juruaudit asing mestilah terlebih dahulu mendapat kelulusan atau berdaftar dengan pihak berkuasa asing berkaitan yang menjalankan fungsi yang sama dengan AOB, sebagaimana yang dinyatakan dalam seksyen 31B SCMA. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai kriteria, proses dan borang bagi pengiktirafan, anda dinasihatkan untuk merujuk Buku Panduan Pengiktirafan Juruaudit Asing.

  3. Bagaimanakah seseorang juruaudit asing memohon pengiktirafan dengan AOB?
  Juruaudit individu asing dan firma audit asing dikehendaki mengisi dan menyerahkan salinan cetak Borang 3 dan Borang 4 masing-masing.

  4. Berapakah bayaran yuran pengiktirafan?
  RM8,000 bagi seorang juruaudit individu asing, yang mesti dibayar semasa penyerahan borang permohonan pengiktirafan juruaudit individu asing.

  5. Bagaimanakah cara saya membayar yuran pengiktirafan?
  Bayaran pengiktirafan AOB sebanyak RM8,000 bagi seorang juruaudit individu asing hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank yang dibayar kepada "Lembaga Pemantauan Audit". Pembayaran hendaklah dialamatkan kepada–
  Lembaga Pemantauan Audit
  Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
  3 Persiaran Bukit Kiara
  Bukit Kiara
  50490 Kuala Lumpur

  6. Adakah saya akan dimaklumkan jika permohonan pengiktirafan saya ditolak?
  Adakah saya turut dimaklumkan jika status pengiktirafan saya dibatalkan atau digantung oleh AOB? Ya, anda akan dimaklumkan dan diberi peluang untuk membuat rayuan. AOB akan mempertimbangkan respons anda dan anda akan dimaklumkan tentang keputusan AOB. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan keputusan AOB, anda boleh membuat rayuan kepada SC dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan itu.

  7. Sekiranya permohonan saya ditolak, adakah yuran pengiktirafan saya akan dikembalikan?
  Sekiranya permohonan anda ditolak atas apa jua alasan, AOB akan mengembalikan sebarang bayaran yang telah dibuat untuk permohonan pengiktirafan.

  8. Bolehkah saya menarik balik status diiktiraf oleh AOB?
  Ya, anda boleh menarik balik status diiktiraf dengan memaklumkan AOB secara bertulis sebab anda ingin berbuat sedemikian. Anda juga dikehendaki memulangkan pemberitahuan pengiktirafan anda kepada AOB jika anda ingin menarik balik status diiktiraf dengan AOB. Sila ambil perhatian bahawa penarikan tersebut tertakluk pada kelulusan AOB dan yuran pengiktirafan tidak akan dikembalikan. Sebaik sahaja anda menarik balik status diiktiraf, anda tidak lagi dibenarkan untuk menggelarkan diri anda sebagai juruaudit yang diiktiraf oleh AOB.

  9. Bolehkah AOB menarik balik atau menggantung pengiktirafan saya walaupun saya telah diiktiraf?
  Ya, seksyen 31Q SCMA memperuntukkan bahawa AOB boleh menarik balik atau menggantung pengiktirafan yang diberikan kepada seseorang juruaudit jika–
  • Juruaudit tidak layak dan sesuai semasa tempoh pendaftaran;
  • Juruaudit melanggar mana-mana terma atau syarat yang dikenakan oleh AOB berkenaan dengan pendaftarannya; atau
  • Juruaudit gagal membayar mana-mana yuran sebagaimana yang ditentukan oleh AOB.
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup