Sanksi AOB
 • Sanksi 2021
  Bil Jenis kesalahan Pihak yang terlibat Huraian ringkas kesalahan Tindakan yang diambil Tarikh tindakan diambil
  1. Pelanggaran Seksyen 31Z(1)(b) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 (“SCMA”) kerana gagal mematuhi syarat pendaftaran yang dikenakan oleh AOB menurut Seksyen 31O(3) SCMA. Jamal, Amin & Partners (“JAP”)

  Pelanggaran 1: Kegagalan untuk mematuhi Undang-undang Kecil Institut Akauntan Malaysia (“MIA”) mengenai Etika, Kelakuan dan Amalan Profesional (“Undang-undang Kecil MIA”)

  JAP gagal mematuhi perenggan R601.6 Undang-undang Kecil MIA yang melarang firma audit atau rakan kongsi auditnya daripada menyediakan perkhidmatan perakaunan dan penyimpanan buku kepada pelanggan auditnya.

  Penemuan mendedahkan bahawa JAP, firma audit yang bertanggungjawab untuk audit 5 Entiti Kepentingan Awam (PIE), telah menyediakan perkhidmatan terlarang seperti menyediakan penyata kewangan / penyata kewangan disatukan kepada PIE ini dan anak syarikatnya.

  Ketidakpatuhan perenggan R601.6 Undang-undang Kecil MIA (standard etika) adalah satu kesalahan serius kerana ia menjejaskan kebebasan juruaudit dan menimbulkan ancaman semakan sendiri.

  Pelanggaran 2: Kegagalan untuk mematuhi keperluan berkaitan Piawaian Pengauditan Antarabangsa (“ISA”) dalam pelaksanaan audit PIE

  JAP gagal memastikan bahawa rakan kongsi pertunangan, Ahmad Hilmy Bin Johari, melaksanakan prosedur audit yang mencukupi dan memperoleh bukti audit yang mencukupi untuk menyokong kesimpulan yang dicapai dalam bidang simpanan tetap, modal saham dan rizab lain, peruntukan untuk liabiliti kecacatan, hasil dan kos jualan dan penyatuan kumpulan.

  Dalam kebanyakan keadaan, bukti audit dalam fail audit sama ada tidak lengkap atau tidak mencukupi untuk menyokong kerja audit yang dilaksanakan, asas pertimbangan yang digunakan dan kesimpulan yang dicapai.

  Pelanggaran 1:

  1. Penalti sebanyak RM400,000;
  2. Larangan daripada menerima mana-mana PIE atau dana jadual untuk tempoh 12 bulan;
  3. Larangan mengaudit penyata kewangan mana-mana PIE atau dana jadual untuk tempoh 12 bulan; dan

  Pelanggaran 2:

  1. Penalti RM150,000;
  2. Larangan daripada menerima mana-mana PIE atau dana jadual untuk tempoh 12 bulan;
  3. Larangan mengaudit penyata kewangan mana-mana PIE atau dana jadual untuk tempoh 12 bulan.

  Rayuan
  Pada 2 April 2021, JAP merayu kepada SC terhadap sekatan yang dikenakan oleh AOB.

  SC menolak rayuan dan mengesahkan keputusan yang dibuat oleh AOB.

  Larangan untuk menerima dan mengaudit mana-mana PIE atau dana jadual yang dikenakan berhubung dengan pelanggaran Undang-undang Kecil MIA dan keperluan ISA yang berkaitan berkuat kuasa serentak mulai 30 Jun 2021.

  17 Mac 2021
  2. Pelanggaran Seksyen 31Z(1)(b) SCMA kerana kegagalan mematuhi syarat pendaftaran AOB yang dikenakan oleh AOB menurut Seksyen 31O(3) SCMA. Ahmad Hilmy Bin Johari (“Hilmy”) dari Jamal, Amin & Partners (“JAP”) ialah rakan kongsi penglibatan untuk audit entiti kepentingan awam (“PIE”) bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2019.

  Kegagalan untuk mematuhi keperluan berkaitan Piawaian Pengauditan Antarabangsa (“ISA”) dalam melaksanakan audit entiti berkepentingan awam

  Hilmy gagal melaksanakan prosedur audit yang mencukupi dan memperoleh bukti audit yang mencukupi untuk menyokong kesimpulan yang dicapai dalam bidang simpanan tetap, modal saham dan rizab lain, peruntukan untuk liabiliti kecacatan, hasil dan kos jualan dan penyatuan kumpulan.

  Dalam kebanyakan keadaan, bukti audit dalam fail audit sama ada tidak lengkap atau tidak mencukupi untuk menyokong kerja audit yang dilaksanakan, asas pertimbangan yang digunakan dan kesimpulan yang dicapai.

  Penalti RM50,000.

  Rayuan
  Pada 2 April 2021, Hilmy merayu kepada SC terhadap sekatan yang dikenakan oleh AOB.

  SC menolak rayuan itu dan mengesahkan sekatan AOB terhadap Hilmy.

  Catatan
  AOB juga telah membatalkan pendaftaran Hilmy dengan AOB kerana gagal mematuhi Undang-undang Kecil Malaysian Institute of Accountant(“MIA”) mengenai Etika, Kelakuan dan Amalan Profesional (“Undang-undang Kecil MIA”).

  17 Mac 2021
  3. Pelanggaran Seksyen 31Z(1)(b) SCMA kerana kegagalan mematuhi syarat pendaftaran AOB yang dikenakan oleh AOB menurut Seksyen 31O(3) SCMA. Sharinah Binti Mohamed Iqbal (“Sharinah”) daripada PKF ialah rakan kongsi tugasan untuk audit entiti kepentingan awam (“PIE”) bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2019.

  Kegagalan untuk mematuhi keperluan berkaitan Piawaian Pengauditan Antarabangsa (“ISA”) dalam melaksanakan audit entiti berkepentingan awam

  Sharinah gagal melaksanakan prosedur audit yang mencukupi dan memperoleh bukti audit yang mencukupi untuk menyokong pendapat audit berhubung dengan keupayaan PIE untuk meneruskan usaha berterusan, terutamanya mengenai keupayaan PIE untuk membayar balik pinjaman banknya dan memenuhi obligasinya seperti berikut:

  1. Kegagalan untuk membuat susulan ke atas status pinjaman bank PIE dan mendapatkan bukti audit selanjutnya untuk menyokong kesimpulan berkenaan dengan keupayaan PIE untuk membayar balik pinjaman banknya.
  2. Kegagalan untuk melaksanakan penilaian kuantitatif (mis. ramalan aliran tunai) untuk menilai kedudukan aliran tunai PIE yang ketat dan keupayaannya untuk memenuhi semua komitmen dan kewajipannya.

  Dalam keadaan ini, bukti audit dalam fail audit adalah sama ada tidak wujud, tidak lengkap atau tidak mencukupi untuk menyokong kerja audit yang dilaksanakan, asas pertimbangan yang digunakan dan kesimpulan yang dicapai.

  Teguran

  22 Julai 2021
 • Sanksi 2020
  Bil Jenis kesalahan Pihak yang terlibat Huraian ringkas kesalahan Tindakan yang diambil Tarikh tindakan diambil
  1. Melanggar syarat pengiktirafan AOB yang dikenakan di bawah Seksyen 31O(3) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 UHY Hacker Young LLP

  AOB membenarkan Firma untuk perkara berikut:

  1. Melanggar seksyen 31N(1)(a) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia apabila Firma itu dilantik semula sebagai juruaudit entiti kepentingan awam apabila pengiktirafannya dengan AOB telah tamat (Pelanggaran Pertama); dan
  2. Gagal memaklumkan AOB dalam tempoh 10 hari bekerja apabila salah seorang daripada rakan kongsi yang diiktiraf AOB telah bersara dan Firma hanya mempunyai dua (2) rakan kongsi yang diiktiraf oleh AOB dari 1 Disember 2017 hingga 7 Mei 2018, iaitu kurang daripada keperluan minimum tiga (3) rakan kongsi untuk pengiktirafan dengan AOB (Pelanggaran Kedua).

  Penalti Monetari RM125,000

  Rayuan
  Pada 27 Februari 2020, Firma merayu kepada SC mengenai sekatan itu.

  SC pada 15 Mei 2020 mengetepikan Pelanggaran Pertama dan mengesahkan Pelanggaran Kedua. Penalti monetari digantikan kepada RM75,000.

  29 Januari 2020
  2. Melanggar syarat pendaftaran AOB yang dikenakan di bawah Seksyen 31O(3) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993

  RSL PLT (AF 0071)

  Berkuat kuasa 10 Disember 2020, RSL PLT (AF 0071) dikenali sebagai LTTH PLT (AF 0071) (“Firma”).

   

  Kegagalan untuk mematuhi keperluan tertentu Piawaian Pengauditan Antarabangsa dalam pelaksanaan audit entiti berkepentingan awam.
  1. Melarang Firma daripada menerima mana-mana entiti berkepentingan awam atau dana jadual sebagai pelanggannya atau menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan mana-mana PIE atau dana jadual, seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang atau garis panduan sekuriti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti selama 12 bulan;
  2. Melarang Firma daripada mengaudit penyata kewangan PIE atau dana jadual atau menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan PIE atau dana jadual, seperti yang diperlukan di bawah undang-undang atau garis panduan sekuriti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya selama 12 bulan; dan
  3. Mengenakan penalti wang sebanyak RM175,000.00.

  Rayuan
  Pada 7 Julai 2020, Firma merayu kepada SC mengenai keputusan AOB.

  Pada 06 Oktober 2020, SC menolak rayuan dan mengesahkan keputusan yang dibuat oleh AOB.

  Semakan Kehakiman
  Pada 26 Oktober 2020, Firma tersebut memfailkan permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk Semakan Kehakiman untuk antara lain mengetepikan/membatalkan Keputusan AOB dan Keputusan Rayuan SC.

  Pada 29 Disember 2020, Mahkamah Tinggi membenarkan penangguhan sementara sekatan yang dikenakan ke atas Firma itu.

  Pada 26 Oktober 2021, Mahkamah Tinggi membuat keputusan memihak kepada AOB/SC dan menolak Permohonan Semakan Kehakiman Firma.

  Dengan keputusan Mahkamah Tinggi, sekatan itu akan berkuat kuasa mulai 26 Oktober 2021.

  9 Jun 2020
  3. Melanggar syarat pendaftaran AOB yang dikenakan di bawah Seksyen 31O(3) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993.

  Lim Lip Chin (“LLC”) daripada RSL PLT (AF 0071) ialah rakan kongsi penglibatan untuk audit entiti berkepentingan awam bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2018.

  Berkuat kuasa 10 Disember 2020, RSL PLT (AF 0071) dikenali sebagai LTTH PLT (AF 0071).

   
  Kegagalan untuk mematuhi keperluan tertentu Piawaian Pengauditan Antarabangsa dalam pelaksanaan audit entiti kepentingan awam.
  1. Melarang LLC daripada menerima mana-mana entiti kepentingan awam atau dana jadual sebagai pelanggan atau menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan mana-mana entiti kepentingan awam atau dana jadual, seperti yang mungkin diperlukan di bawah undang-undang atau garis panduan sekuriti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti selama 12 bulan;
  2. Melarang LLC daripada mengaudit penyata kewangan entiti berkepentingan awam atau dana jadual atau menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan entiti kepentingan awam atau dana jadual, seperti yang mungkin diperlukan di bawah undang-undang atau garis panduan sekuriti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia selama 12 bulan ; dan
  3. Kenakan penalti wang sebanyak RM44,000.00.

  Rayuan
  Pada 7 Julai 2020, LLC merayu kepada SC mengenai keputusan AOB. Pada 06 Oktober 2020, SC menolak rayuan dan mengesahkan keputusan yang dibuat oleh AOB.

  Semakan Kehakiman
  Pada 26 Oktober 2020, LLC memfailkan permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk Semakan Kehakiman untuk antara lain mengetepikan/membatalkan Keputusan AOB dan Keputusan Rayuan SC.

  Pada 29 Disember 2020, Mahkamah Tinggi membenarkan penangguhan sementara sekatan yang dikenakan ke atas LLC.

  Pada 26 Oktober 2021, Mahkamah Tinggi membuat keputusan memihak kepada AOB/SC dan menolak Permohonan Semakan Kehakiman LLC.

  Dengan keputusan Mahkamah Tinggi, sekatan itu akan berkuat kuasa mulai 26 Oktober 2021.

  9 Jun 2020
  4. Melanggar syarat pendaftaran AOB yang dikenakan di bawah Seksyen 31O(3) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993.

  Lim Sang Chee (“LSC”) daripada RSL PLT (AF 0071) ialah penyemak kawalan kualiti penglibatan untuk audit entiti berkepentingan awam bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2018.

  Berkuat kuasa 10 Disember 2020, RSL PLT (AF 0071) dikenali sebagai LTTH PLT (AF 0071).

   

  Kegagalan untuk mematuhi keperluan tertentu Piawaian Pengauditan Antarabangsa dalam pelaksanaan audit entiti kepentingan awam.
  1. Melarang LSC daripada menerima mana-mana entiti berkepentingan awam atau dana jadual sebagai pelanggan atau menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan mana-mana entiti kepentingan awam atau dana jadual, seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang atau garis panduan sekuriti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti selama 12 bulan; dan
  2. Melarang LSC daripada mengaudit penyata kewangan entiti berkepentingan awam atau dana jadual atau menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan entiti berkepentingan awam atau dana jadual, seperti yang diperlukan di bawah undang-undang atau garis panduan sekuriti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia selama 12 bulan .

  Rayuan
  Pada 7 Julai 2020, LSC merayu kepada SC mengenai keputusan AOB. Pada 06 Oktober 2020, SC menolak rayuan dan mengesahkan keputusan yang dibuat oleh AOB.

  Semakan Kehakiman
  Pada 26 Oktober 2020, LSC memfailkan permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk Semakan Kehakiman untuk antara lain mengetepikan/membatalkan Keputusan AOB dan Keputusan Rayuan SC.

  Pada 29 Disember 2020, Mahkamah Tinggi membenarkan penangguhan sementara sekatan yang dikenakan ke atas LSC.

  Pada 26 Oktober 2021, Mahkamah Tinggi membuat keputusan memihak kepada AOB/SC dan menolak Permohonan Semakan Kehakiman LSC.

  Dengan keputusan Mahkamah Tinggi, sekatan itu akan berkuat kuasa mulai 26 Oktober 2021.

  9 Jun 2020
  5. Melanggar syarat pendaftaran AOB yang dikenakan di bawah Seksyen 31O(3) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993. Muhamad Hafiz Bin Che Yusof daripada Morison AAC PLT ialah rakan kongsi penglibatan untuk audit entiti kepentingan awam bagi tahun kewangan berakhir 31 Julai 2016.

  Kegagalan untuk mematuhi keperluan tertentu Piawaian Pengauditan Antarabangsa dalam pelaksanaan audit entiti kepentingan awam yang termasuk:

  • Kegagalan untuk mereka bentuk dan melaksanakan prosedur audit yang melibatkan pengauditan komponen PIE. Prosedur audit yang tidak mencukupi yang dijalankan, antara lain, andaian usaha berterusan, kontrak pembinaan, penghutang perdagangan dan jumlah terhutang oleh syarikat bersekutu.
  1. Dikenakan penalti wang sebanyak RM50,000.00.
  21 Oktober 2020
  6. Pelanggaran Seksyen 31Z(1) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 (“SCMA”) kerana gagal mematuhi syarat pendaftaran yang dikenakan oleh AOB menurut Seksyen 31O(3) SCMA. Sandra Segaran a/l Muniandy @ Krishnan (“Sandra”), rakan kongsi Ernst & Young PLT yang bertanggungjawab bagi penglibatan audit entiti berkepentingan awam bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018. Kegagalan untuk mematuhi keperluan tertentu Piawaian Pengauditan Antarabangsa dalam pelaksanaan audit entiti kepentingan awam.

  AOB sebelum ini telah mengenakan penalti RM63,000 ke atas Sandra pada 10 Disember 2020.

  Berikutan rayuannya untuk mengubah keputusan AOB pada 11 Januari 2021, SC mengurangkan penalti kepada RM47,500 pada 8 April 2021.

  10 Disember 2020
 • Sanksi 2019
  Bil Jenis kesalahan Pihak yang terlibat Huraian ringkas kesalahan Tindakan yang diambil Tarikh tindakan diambil
  1. Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3) Akta Suruhanjaya Sekuriti  Malaysia 1993 (SCMA) UHY (AF 1411) (Firma) Gagal mematuhi keperluan tertentu piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia, iaitu, Piawaian Antarabangsa tentang Kawalan Kualiti dan Undang-undang Kecil (Mengenai Etika, Kelakuan dan Amalan Profesional) Institut Akauntan Malaysia.
  1. Penalti kewangan sebanyak RM298,000.00;

  2. Selain daripada pelanggan entiti berkepentingan awam (PIE) firma yang sedia ada, firma tersebut dilarang daripada menerima sebarang PIE atau kumpulan wang jadual sebagai pelanggannya atau menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan yang diperlukan di bawah undang-undang sekuriti atau garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) bagi tempoh 12 bulan; dan

  3. Menyediakan satu aku janji bertulis kepada AOB mengenai:
   a) Menilai dan melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan system kawalan kualiti Firma adalah relevan, mencukupi dan beroperasi dengan berkesan untuk memantau dan menangani pematuhan terhadap keperluan penggiliran rakan kongsi audit, termasuk:
   i. Penilaian ke atas kapasiti yang diperlukan oleh Firma untuk mematuhi keperluan penggiliran rakan kongsi audit; dan
   ii. Pembangunan kapasiti dalam Firma.
   b) Melapor kepada AOB dalam tempoh 9 bulan hasil daripada penilaian dan pelaksanaan langkah-langkah yang telah dikenal pasti.
  5 April 2019
  2. Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3)  SCMA.

  Chan Jee Peng (CJP), rakan kongsi UHY.

  CJP merupakan rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2015.

  Gagal mematuhi keperluan tertentu Piawaian Antarabangsa tentang Pengauditan dalam pelaksanaan audit sebuah PIE. Penalti kewangan sebanyak RM44,000.

   

  3. Melanggar syarat pendaftaran AOB yang dikenakan di bawah Seksyen 31O(3) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 . Chengco PLT (AF 0886) ("Chengco") Kegagalan untuk mematuhi keperluan berkaitan piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia, iaitu Piawaian Pengauditan Antarabangsa seperti yang diterima pakai oleh Malaysian Institute of Accountants.
  1. Melarang Chengco daripada menerima mana-mana entiti berkepentingan awam atau dana jadual sebagai pelanggannya selama 12 bulan;
  2. Melarang Chengco daripada mengaudit penyata kewangan entiti berkepentingan awam atau dana jadual selama 12 bulan; dan
  3. Kenakan penalti wang sebanyak RM175,000.00.

  Pada 30 Mei 2019, Chengco merayu kepada SC mengenai keputusan AOB.

  SC menolak rayuan dan mengesahkan keputusan yang dibuat oleh AOB.

  Larangan untuk menerima dan mengaudit mana-mana entiti berkepentingan awam atau dana jadual selama 12 bulan akan berkuat kuasa mulai 6 Ogos 2019.

  2 Mei 2019

   

  4.

  Melanggar syarat pendaftaran AOB yang dikenakan di bawah Seksyen 31O(3) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 (SCMA).

  Hong Thuan Boon (HTB) dari Chengco
  HTB ialah rakan kongsi yang terlibat untuk pengauditan entiti berkepentingan awam bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017.

  Kegagalan untuk mematuhi keperluan tertentu Piawaian Pengauditan Antarabangsa dalam pelaksanaan audit entiti berkepentingan awam.

  1. Melarang HTB daripada menerima mana-mana entiti kepentingan awam atau dana jadual sebagai pelanggan selama 12 bulan;
  2. Melarang HTB daripada mengaudit penyata kewangan entiti kepentingan awam atau dana jadual selama 12 bulan; dan
  3. Kenakan penalti wang sebanyak RM57,000.00.

  Pada 30 Mei 2019, HTB merayu kepada SC mengenai keputusan AOB.

  SC menolak rayuan dan mengesahkan keputusan yang dibuat oleh AOB.

  Larangan untuk menerima dan mengaudit mana-mana entiti kepentingan awam atau dana jadual selama 12 bulan akan berkuat kuasa mulai 6 Ogos 2019.

  5.

  Melanggar syarat pendaftaran AOB yang dikenakan di bawah Seksyen 31O(3) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993.

  Liew Kwai Choy (LKC) dari Chengco
  LKC ialah Penyemak Kawalan Kualiti Penglibatan untuk audit entiti berkepentingan awam bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2017.

  Kegagalan untuk mematuhi keperluan tertentu Piawaian Pengauditan Antarabangsa dalam pelaksanaan audit entiti kepentingan awam.

  1. Melarang juruaudit daripada menerima mana-mana entiti kepentingan awam atau dana jadual sebagai pelanggan selama 12 bulan; dan
  2. Melarang juruaudit daripada mengaudit penyata kewangan entiti kepentingan awam atau dana jadual selama 12 bulan.

  Pada 30 Mei 2019, LKC merayu kepada SC mengenai keputusan AOB.

  SC menolak rayuan dan mengesahkan keputusan yang dibuat oleh AOB.

  Larangan untuk menerima dan mengaudit mana-mana entiti kepentingan awam atau dana jadual selama 12 bulan akan berkuat kuasa mulai 6 Ogos 2019.

  6.

  Melanggar syarat pendaftaran AOB yang dikenakan di bawah Seksyen 31O(3) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993.

  Yap Peng Boon (YBP) dari Chengco
  YPB ialah rakan kongsi penglibatan untuk audit entiti berkepentingan awam bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014.

  Kegagalan untuk mematuhi keperluan tertentu Piawaian Pengauditan Antarabangsa dalam pelaksanaan audit entiti kepentingan awam.

  1. Kenakan penalti wang sebanyak RM44,000.00.

  Pada 30 Mei 2019, YPB merayu kepada SC mengenai keputusan AOB.

  SC menolak rayuan dan mengesahkan keputusan yang dibuat oleh AOB.

  7. Melanggar syarat pendaftaran AOB yang dikenakan di bawah Seksyen 31O(3) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 . Afrizan Tarmili Khairul Azhar (AF 1300)(“AFTAAS”) Kegagalan untuk mematuhi keperluan tertentu piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia, iaitu Piawaian Antarabangsa mengenai Kawalan Kualiti seperti yang diterima pakai oleh Malaysian Institute of Accountant.
  1. Prohibit AFTAAS from accepting any public interest entity or schedule fund as its client or preparing reports in relation to financial information of any PIE or schedule fund, as may be required under the securities laws or guidelines issued by the Securities Commission for 12 months;
  2. Prohibit AFTAAS from auditing financial statements of a PIE or schedule fund or preparing reports in relation to financial information of a PIE or schedule fund, as may be required under the securities laws or guidelines issued by the Commission for 12 months; and
  3. Imposed a monetary penalty of RM455,000.00.


  Appeal
  On 25 September 2019, AFTAAS appealed to the SC on the AOB's decision.

  The SC dismissed the appeal and affirmed the decision made by the AOB.

  The prohibitions to accept and audit any public interest entity or schedule fund for 12 months will take effect from 25 November 2019.

  1. Melarang AFTAAS daripada menerima mana-mana entiti berkepentingan awam atau dana jadual sebagai pelanggannya atau menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan mana-mana PIE atau dana jadual, seperti yang diperlukan di bawah undang-undang atau garis panduan sekuriti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti selama 12 bulan;
  2. Melarang AFTAAS daripada mengaudit penyata kewangan PIE atau dana jadual atau menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan PIE atau dana jadual, seperti yang mungkin diperlukan di bawah undang-undang atau garis panduan sekuriti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya selama 12 bulan; dan
  3. Mengenakan penalti wang sebanyak RM455,000.00.

   

  Rayuan
  Pada 25 September 2019, AFTAAS merayu kepada SC mengenai keputusan AOB.

  SC menolak rayuan dan mengesahkan keputusan yang dibuat oleh AOB.

  Larangan untuk menerima dan mengaudit mana-mana entiti kepentingan awam atau dana jadual selama 12 bulan akan berkuat kuasa mulai 25 November 2019.

  28 Ogos 2019
  8. Melanggar syarat pendaftaran AOB yang dikenakan di bawah Seksyen 31O(3) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993. Datuk Mohd Afrizan Bin Husain (“MAH”) AFTAAS ialah rakan kongsi tugasan untuk audit entiti berkepentingan awam bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2018 dan penyemak kawalan kualiti tugasan untuk audit entiti berkepentingan awam bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2017. Kegagalan untuk mematuhi keperluan tertentu Piawaian Pengauditan Antarabangsa dalam pelaksanaan audit entiti kepentingan awam.
  1. Melarang MAH daripada menerima mana-mana entiti berkepentingan awam atau dana jadual sebagai pelanggan atau menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan mana-mana entiti kepentingan awam atau dana jadual, sebagaimana yang mungkin diperlukan di bawah undang-undang atau garis panduan sekuriti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti selama 12 bulan;
  2. Melarang MAH daripada mengaudit penyata kewangan entiti berkepentingan awam atau dana jadual atau menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan entiti berkepentingan awam atau dana jadual, seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang atau garis panduan sekuriti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia selama 12 bulan ; dan
  3. Kenakan penalti wang sebanyak RM88,000.00.

  Rayuan
  Pada 25 September 2019, MAH merayu kepada SC mengenai keputusan AOB. SC menolak rayuan dan mengesahkan keputusan yang dibuat oleh AOB.

  Larangan untuk menerima dan mengaudit mana-mana entiti kepentingan awam atau dana jadual selama 12 bulan akan berkuat kuasa mulai 25 November 2019.

  28 Ogos 2019
  9. Melanggar syarat pendaftaran AOB yang dikenakan di bawah Seksyen 31O(3) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993. Haji Tamili Dulah Kusni ("TDK") AFTAAS ialah penyemak kawalan kualiti untuk audit entiti berkepentingan awam bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2018. Kegagalan untuk mematuhi keperluan tertentu Piawaian Pengauditan Antarabangsa dalam pelaksanaan audit entiti berkepentingan awam.
  1. Melarang TDK daripada menerima mana-mana entiti berkepentingan awam atau dana jadual sebagai pelanggan atau menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan mana-mana entiti kepentingan awam atau dana jadual, seperti yang mungkin diperlukan di bawah undang-undang atau garis panduan sekuriti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti selama 12 bulan; dan
  2. Melarang TDK daripada mengaudit penyata kewangan entiti berkepentingan awam atau dana jadual atau menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan entiti berkepentingan awam atau dana jadual, seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang atau garis panduan sekuriti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia selama 12 bulan .

  Rayuan
  Pada 25 September 2019, TDK merayu kepada SC mengenai keputusan AOB. SC menolak rayuan dan mengesahkan keputusan yang dibuat oleh AOB.

  Larangan untuk menerima dan mengaudit mana-mana entiti kepentingan awam atau dana jadual selama 12 bulan akan berkuat kuasa mulai 25 November 2019.

  28 Ogos 2019
  10. Melanggar syarat pendaftaran AOB yang dikenakan di bawah Seksyen 31O(3) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 . Khairul Azahar Bin Ariffin ("KAA") AFTAAS ialah rakan kongsi tugasan untuk audit entiti kepentingan awam bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017. Kegagalan untuk mematuhi keperluan tertentu Piawaian Pengauditan Antarabangsa dalam pelaksanaan audit entiti berkepentingan awam.
  1. Melarang KAA daripada menerima mana-mana entiti berkepentingan awam atau dana jadual sebagai pelanggan atau menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan mana-mana entiti kepentingan awam atau dana jadual, seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang atau garis panduan sekuriti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti selama 12 bulan;
  2. Melarang KAA daripada mengaudit penyata kewangan entiti berkepentingan awam atau dana jadual atau menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan entiti berkepentingan awam atau dana jadual, seperti yang diperlukan di bawah undang-undang atau garis panduan sekuriti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia selama 12 bulan ; dan
  3. Kenakan penalti wang sebanyak RM88,000.00.

  Rayuan
  Pada 25 September 2019, KAA merayu kepada SC mengenai keputusan AOB. SC menolak rayuan dan mengesahkan keputusan yang dibuat oleh AOB.

  Larangan untuk menerima dan mengaudit mana-mana entiti kepentingan awam atau dana jadual selama 12 bulan akan berkuat kuasa mulai 25 November 2019.

  28 Ogos 2019
  11. Melanggar syarat pendaftaran AOB yang dikenakan di bawah Seksyen 31O(3) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993. Huang Khean Yeong ("HKY") daripada Deloitte PLT (AF 0080) ialah rakan kongsi penglibatan untuk audit entiti berkepentingan awam bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016.

  Kegagalan untuk mematuhi keperluan berkaitan piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia, iaitu Piawaian Pengauditan Antarabangsa seperti yang diterima pakai oleh Malaysian Institute of Accountant.

  1. Kenakan penalti wang sebanyak RM63,000.00.
  4 Disember 2019
 • Sanksi 2018
  Bil Jenis Kesalahan Pihak yang terlibat Huraian ringkas kesalahan Tindakan yang Diambil Tarikh Tindakan Diambil
  1. Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3) SCMA. Elwyn Tang Boon Hiap dari CHI-LLTC yang merupakan rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 30 April 2015. Gagal mematuhi keperluan tertentu Piawaian Antarabangsa tentang Pengauditan dalam pelaksanaan audit sebuah PIE.

  Celaan dan penalti kewangan sebanyak RM225,000.

  Pada 26 Januari 2018, Elwyn Tang Boon Hiap mengemukakan rayuan kepada SC mengenai jumlah penalti kewangan yang dikenakan oleh AOB.

  SC menolak rayuan tersebut dan mengesahkan keputusan yang dibuat oleh AOB.

   

  9 Januari 2018
  2. Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3) SCMA.

  Sathiea Seelean A/L Manickam  dari Morison Anuarul Azizan Chew

  Rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011.

  Gagal mematuhi keperluan tertentu Piawaian Antarabangsa tentang Pengauditan dalam pelaksanaan audit sebuah PIE. Celaan

   

  3. Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3) SCMA.

  Tan Poh Ling, mantan rakan kongsi Morison Anuarul Azizan Chew

  Rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012.

  Gagal mematuhi keperluan tertentu Piawaian Antarabangsa tentang Pengauditan dalam pelaksanaan audit sebuah PIE. Celaan
  4. Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3) SCMA.

  Chuah Soo Huat (CSH), mantan rakan kongsi PKF.

  CSH merupakan Rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012.

   

  Gagal mematuhi keperluan tertentu Piawaian Antarabangsa tentang Pengauditan dalam pelaksanaan audit sebuah PIE. Celaan 4 April 2018
  5. Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3) SCMA. Siew Boon Yeong & Associates (AF 0660) Gagal mematuhi keperluan yang berkaitan dari piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia, iaitu, Piawaian Antarabangsa tentang Kawalan Kualiti (ISQC 1) dan Piawaian Antarabangsa tentang Pengauditan (ISA) yang diguna pakai oleh Institut Akauntan Malaysia.
  • Dilarang daripada mengaudit penyata kewangan PIE dan kumpulan wang jadual bagi tempoh sembilan (9) bulan; dan
  • Penalti kewangan sebanyak RM227,000.00.
  17 Ogos 2018
  6. Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3)  SCMA.

  Dato' Siew Boon Yeong dari Siew Boon Yeong & Associates

  Rakan kongsi tugasan bagi pengauditan beberapa PIE masing-masing bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016, 31 Januari 2017 dan 31 Mac 2017.

   

  Gagal mematuhi keperluan tertentu ISA dalam menjalankan tugas profesional dalam pelaksanaan audit PIE.

   

  • Dilarang daripada mengaudit penyata kewangan PIE dan kumpulan wang jadual bagi tempoh sembilan (9) bulan; dan
  • Penalti kewangan sebanyak RM81,000.00
  7. Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3)  SCMA.

  Lim Teik Ee
  mantan rakan kongsi dari Siew Boon Yeong & Associates

  Penyemak Kawalan Kualiti Tugasan (EQCR) bagi pengauditan PIE masing-masing bagi tahun kewangan berakhir 31 Deisember 2016, 31 Januari 2017 dan 31 Mac 2017.

   

  Gagal mematuhi keperluan tertentu ISA dalam menjalankan tugas profesional sebagai EQCR. Dilarang daripada mengaudit penyata kewangan PIE dan kumpulan wang jadual bagi tempoh sembilan (9) bulan
  8. Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3) SCMA.

  Gary Yong Yoon Shing dari Nexia SSY (AF 002009)

  Rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012.

  Gagal mematuhi keperluan tertentu ISA dalam pelaksanaan audit sebuah PIE. Celaan 19 November 2018
  9. Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3) SCMA.

  Jason Sia Sze Wan dari Nexia SSY.

  Rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012.

  Gagal mematuhi keperluan tertentu ISA dalam pelaksanaan audit sebuah PIE. Celaan
  10. Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3) SCMA. Lye Ghee Kang dari CAS Malaysia PLT (AF 1476) yang merupakan rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 30 April 2017. Gagal mematuhi keperluan tertentu ISA dalam pelaksanaan audit sebuah PIE. Celaan 4 Disember 2018
  11.

  Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3) SCMA.

  McMillan Woods Mea (AF 001995) (MWM”

  Gagal mematuhi keperluan yang berkaitan dari piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia, iaitu, Piawaian Antarabangsa tentang Kawalan Kualiti (ISQC 1) dan Piawaian Antarabangsa tentang Pengauditan (ISA) yang diguna pakai oleh Institut Akauntan Malaysia.

  • Melarang MWM daripada menerima mana-mana PIE atau kumpulan wang jadual sebagai pelanggannya bagi tempoh 12 bulan;
  • Melarang MWM daripada mengaudit penyata kewangan PIE atau kumpulan wang jadual bagi tempoh 12 bulan; dan
  • Penalti kewangan sebanyak RM123,000.00.

  Pada 14 Disember 2018, MWM mengemukakan rayuan kepada SC mengenai tempoh larangan dan jumlah penalti kewangan yang dikenakan oleh.

  SC menolak rayuan tersebut dan mengesahkan keputusan yang dibuat oleh AOB. 

  Larangan daripada menerima dan mengaudit atau kumpulan wang jadual bagi tempoh 12 bulan akan berkuat kuasa dari 14 Februari 2019.

  19 November 2018
  12.

  Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3)  SCMA.

  Mea Fatt Leong (MFL) dari   McMillan Woods Mea

  MFL merupakan rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 30 Disember  2016.

  Gagal mematuhi keperluan tertentu ISA dalam pelaksanaan audit sebuah PIE.

  • Melarang MFL daripada menerima mana-mana PIE atau kumpulan wang jadual sebagai pelanggannya bagi tempoh 12 bulan;
  • Melarang MFL daripada mengaudit penyata kewangan PIE atau kumpulan wang jadual bagi tempoh 12 bulan; dan
  • Penalti kewangan sebanyak RM44,000.00.

  Pada 14 Disember 2018, MFL mengemukakan rayuan kepada SC mengenai tempoh larangan dan jumlah penalti kewangan yang dikenakan.
  SC menolak rayuan tersebut dan mengesahkan keputusan yang dibuat oleh AOB. 

  Larangan daripada menerima dan mengaudit atau kumpulan wang jadual bagi tempoh 12 bulan akan berkuat kuasa dari 14 Februari 2019.

  13.

  Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3) SCMA.

  Wong Joo Hua (WJH) dari McMillan Woods Mea 

  WJH merupakan Penyemak Kawalan Kualiti Tugasan (EQCR) bagi pengauditan sebuah syarikat awam tersenarai bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016.

  Gagal mematuhi keperluan tertentu ISA dalam menjalankan tugas profesional sebagai EQCR. 

  • Melarang WJH daripada menerima menerima mana-mana PIE atau kumpulan wang jadual sebagai pelanggannya bagi tempoh 12 bulan; dan
  • Melarang WJH daripada mengaudit penyata kewangan PIE atau kumpulan wang jadual bagi tempoh 12 bulan; dan
 • Sanksi 2017

  Bil.

  Jenis kesalahan

  Pihak yang terlibat

  Huraian Ringkas Kesalahan

  Tindakan yang Diambil

  Tarikh Tindakan Diambil

  1.

  Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3)  SCMA.

  Adam Selamat bin Musa 
  Rakan kongsi dari Adam & Co yang merupakan rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIEi bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013.

  Gagal mematuhi keperluan tertentu ISA dalam menjalankan tugas profesional dalam pelaksanaan audit sebuah PIE.

  Penalti kewangan sebanyak  RM75,000.

  Pada 13 September 2017, Adam Selamat Musa mengemukakan rayuan kepada SC. Rayuan tersebut adalah mengenai jumlah penalti kewangan yang dikenakan oleh AOB.
  Pada 2 November 2017, SC menolak rayuan tersebut dan mengesahkan keputusan yang dibuat oleh AOB.

  11 September 2017

 • Sanksi 2015

  Bil.

  Jenis kesalahan

  Pihak yang terlibat

  Huraian Ringkas Kesalahan

  Tindakan yang Diambil

  Tarikh Tindakan Diambil

  1.

  Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3)  SCMA  .

  Lee Kok Wai
  Rakan kongsi dari Crowe Horwath yang merupakan rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 31 Oktober 2010.

  Gagal mematuhi keperluan tertentu ISA (sebelum ISA diperjelaskan) dalam menjalankan tugas profesional dalam pelaksanaan audit sebuah PIE.

  (i) Celaan; dan

  (ii) Penalti sebanyak RM50,000
  Pada 16 Januari 2015, Lee Kok Wai mengemukakan rayuan kepada SC terhadap keputusan yang dibuat oleh AOB
  Pada 29 Februari 2016, SC membuat keputusan untuk menolak rayuan tersebut.

  16 Januari 2015

 • Sanksi 2014

  Bil.

  Jenis kesalahan

  Pihak yang terlibat

  Huraian Ringkas Kesalahan

  Tindakan yang Diambil

  Tarikh Tindakan Diambil

  1.

  Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3)  SCMA.

  Chan Kee Hwa
  Rakan kongsi dari Khoo Wong & Chan yang merupakan rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2011.

  Gagal mematuhi keperluan tertentu ISA dalam menjalankan tugas profesional bagi pelaksanaan audit sebuah PIE.

  Celaan

  18 Februari 2014

  2.

  Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3)  SCMA.

  Lim Kok Beng
  Rakan kongsi dari Ong Boon Bah & Co yang merupakan rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 31 Jun 2011.

  Gagal mematuhi keperluan tertentu ISA dalam menjalankan tugas profesional bagi pelaksanaan audit sebuah PIE.

  • Celaan; dan
  • Penalti sebanyak RM10,000.

  18 Februari 2014

  3.

  Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(3)  SCMA.

  Wong Weng Foo & Co. (Firma Audit)

  (i) Gagal mematuhi seksyen 31N (1) SCA yang menghendaki firma audit untuk berdaftar dengan AOB apabila bertindak sebagai juruaudit; dan

  (ii) Gagal mematuhi keperluan Undang-undang Kecil (mengenai Etika, Kelakuan dan Amalan Profesional) Institut Akauntan Malaysia yang berkaitan dengan kebebasan juruaudit.

  • Melarang Firma Audit daripada menerima mana-mana PIE sebagai pelanggan bagi tempoh 12 bulan; dan
  • Penalti kewangan sebanyak  RM30,000.

  Pada 05 Jun 2014, Firma Audit tersebut mengemukakan rayuan kepada SC terhadap keputusan yang dibuat oleh AOB.  Pada 30 Jun 2014, SC membuat keputusan untuk menolak rayuan.

  Larangan ke atas Firma Audit daripada menerima mana-mana PIE sebagai pelanggan bagi tempoh 12 bulan akan berkuat kuasa dari 30 Jun 2014.

  30 Mei 2014

 • Sanksi 2013

  Bil.

  Jenis kesalahan

  Pihak yang terlibat

  Huraian Ringkas Kesalahan

  Tindakan yang Diambil

  Tarikh Tindakan Diambil

  1. Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(4) SCMA. Tan Chin Huat
  Rakan kongsi STYL Associates yang merupakan rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2010.
  Gagal mematuhi keperluan tertentu ISA dalam menjalankan tugas profesional bagi pelaksanaan audit sebuah PIE. Celaan 19 Ogos 2013
  2.

  Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(4)  SCMA.

  Yeo Eng Hui
  Rakan kongsi dari STYL Associates yang merupakan rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2010.

  Gagal mematuhi keperluan tertentu ISA dalam menjalankan tugas profesional bagi pelaksanaan audit sebuah PIE.

  Celaan

  19 Ogos 2013

  3.

  Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(4)  SCMA.

  Wong Shan Ty
  Rakan kongsi dari Ong & Wong yang merupakan rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2011.

  Gagal mematuhi keperluan tertentu ISA dalam menjalankan tugas profesional bagi pelaksanaan audit sebuah PIE.

  Celaan

  Pada 13 September 2013, Wong Shan Ty mengemukakan rayuan kepada SC terhadap keputusan yang dibuat oleh AOB.  Pada 1 November 2013, SC membuat keputusan untuk menolak rayuan.

  19 Ogos 2013

  4.

  Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(4)  SCMA.

  Cheah Choong Keong
  Rakan kongsi dari C.K. Cheah & Co. yang merupakan rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2011.

  (i) Gagal mematuhi keperluan tertentu ISA dalam menjalankan tugas profesional bagi pelaksanaan audit sebuah PIE; dan

  (ii) Gagal mematuhi keperluan tertentu Undang-undang Kecil (mengenai Etika, Kelakuan dan Amalan) Profesional Institut Akauntan Malaysia yang berkaitan dengan kebebasan juruaudit dalam menjalankan tugas profesionalnya.

  (i) Celaan; dan
  (ii) Penalti sebanyak RM5,000.

  • Pada 12 September 2013, Cheah Choong Keong mengemukakan rayuan kepada SC terhadap keputusan yang dibuat oleh AOB. Pada 1 November 2013, SC membuat keputusan untuk menolak rayuan tersebut.

  19 Ogos 2013

  5.

  Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(4)  SCMA.

  Dr. Abd Halim Bin Husin
  Rakan kongsi dari Wong Weng Foo & Co. yang merupakan rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2011.

  Gagal mematuhi keperluan tertentu ISA dalam menjalankan tugas profesional bagi pelaksanaan audit sebuah PIE

  Celaan

  28 Ogos 2013

  6.

  Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(4)  SCMA.

  Mohd. Neezal bin Md. Noordin Rakan kongsi dari AljeffriDean yang merupakan rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 31 Mach 2011.

  (i) Gagal mematuhi keperluan tertentu ISA dalam menjalankan tugas profesional bagi pelaksanaan audit sebuah PIE; dan

  (ii) Gagal mematuhi keperluan tertentu Undang-undang Kecil (mengenai Etika, Kelakuan dan Amalan) Profesional Institut Akauntan Malaysia yang berkaitan dengan kebebasan juruaudit dalam menjalankan tugas profesionalnya.

  (i) Celaan; dan
  (ii) Penalti sebanyak RM10,000.

  28 Ogos 2013

 • Sanksi 2012
  Bil. Jenis kesalahan Pihak-pihak yang terlibat Huraian Ringkas Kesalahan Tindakan yang Diambil Tarikh Tindakan Diambil
  1.

  Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(4)  SCMA.

  Alvin, Tee Guan Pian
  (Rakan kongsi dari UHY yang merupakan rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 31 Julai 2010)

  Kegagalan mematuhi keperluan relevan piawaian pengauditan yang diiktiraf di Malaysia iaitu Piawaian Pengauditan Antarabangsa.

  Celaan

  • Pada 9 Ogos 2012, Alvin Tee Guan Pian mengemukakan rayuan kepada SC terhadap keputusan yang dibuat oleh AOB. Pada 4 September 2012, SC membuat keputusan untuk menolak rayuan tersebut.

   

  12 Julai 2012
  2.

  Melanggar syarat pendaftaran AOB di bawah seksyen 31O(4)  SCMA.

  Liew Tip Chan (Pemilik Tunggal T.C. Liew & Co. yang merupakan rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 31 Januari 2011)

  (i) Gagal mematuhi keperluan tertentu Undang-undang Kecil (mengenai Etika, Kelakuan dan Amalan) Profesional Institut Akauntan Malaysia yang berkaitan dengan kebebasan juruaudit dalam menjalankan tugas profesionalnya; dan

  (ii) Gagal mematuhi keperluan tertentu ISA dalam menjalankan tugas profesional bagi pelaksanaan audit sebuah PIE 

  (i) Celaan; dan

  (ii) Penalti sebanyak RM5,000.
  7 November 2012
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup