Penzahiran Urus Niaga
Seperti yang diperuntukkan di bawah Perenggan 19.04 Kaedah Pengambilalihan, Penggabungan dan Pemerolehan Wajib, individu berikut hendaklah mendedahkan jumlah dan harga semua saham mengundi, hak mengundi atau sekuriti boleh tukar penerima tawaran dan pembuat tawaran* yang diuruskan untuk akaun mereka sendiri atau untuk pelanggan budi bicara ketika tempoh tawaran–
  • pembuat tawaran dan individu yang bertindak secara bersama;
  • penerima tawaran dan individu yang bertindak secara bersama;
  • pemegang saham substansial syarikat pembuat tawaran dan penerima tawaran;
  • Mana-mana ketua eksekutif, pengarah atau pegawai syarikat pembuat tawaran atau penerima tawaran yang memegang jawatan pengurusan kanan dalam syarikat pembuat tawaran atau penerima tawaran melalui sebarang nama jawatan dan sama ada dia seorang pengarah atau tidak;
  • sebuah bank, syarikat broker saham, penasihat profesional kewangan lain kepada syarikat pembuat tawaran, penerima tawaran atau yang dilantik untuk atau berkaitan dengan tawaran pengambilalihan, percantuman atau pemerolehan wajib oleh mana-mana individu yang tertakluk di bawah sub-perenggan (a) dan (b) di atas;
  • dan individu yang menurut arahannya individu tersebut yang dirujuk dalam perenggan kecil 19.04 (1) (a), (b), (c) atau (d), yang biasa bertindak.
* Penzahiran urus niaga dalam sekuriti berkaitan syarikat pembuat tawaran hanya diperlukan dalam kes tawaran pertukaran sekuriti.
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup