Statistik Prestasi
SC menzahirkan prestasinya dalam melaksanakan fungsi pengawalseliaan, dengan tujuan untuk penambahbaikan dari segi ketelusan dan kebertanggungjawaban secara berterusan. Kami menyediakan ringkasan mengenai fungsi serta prinsip dan peraturan asas yang menjadi rujukan kami dalam penilaian cadangan. Kami melaksanakan fungsi pengawalseliaan dengan mematuhi prinsip ini, dan hasil prestasi kami dibentangkan seperti di bawah.
Cadangan Korporat

  • SC menyemak cadangan penyenaraian dan RTO di Pasaran Utama Bursa Malaysia Sekuriti Bhd di bawah seksyen 212 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). Dalam hal ini, SC menyemak sama ada sesuatu cadangan mematuhi Garis Panduan Ekuiti, dan sama ada pengarah dan pemegang saham utama pemohon adalah bebas daripada sebarang rekod buruk dan isu tadbir urus korporat. SC turut menyemak dan mendaftarkan prospektus di bawah seksyen 232 dan 237 CMSA bagi penawaran sekuriti di Pasaran Utama dan Pasaran ACE.

Sekuriti Hutang Swasta (PDS)

  • Menilai cadangan PDS, memantau pematuhan terhadap undang-undang sekuriti, peraturan dan garis panduan berkaitan terbitan, tawaran PDS, dengan tujuan untuk mencapai matlamat SC untuk menggalakan dan mengekalkan pasaran sekuriti yang teratur, adil, cekap, selamat dan telus serta memberikan perlindungan yang mencukupi kepada pelabur.

Tawaran Pengambilalihan

  • Mengawal selia pengambilalihan dan penggabungan di bawah Divisyen 2 Bahagian VI CMSA. Berhubung hal ini, Kod Pengambilalihan dan Penggabungan Malaysia 2016 menetapkan prinsip-prinsip untuk dipatuhi oleh pihak yang terlibat dalam urusan pengambilalihan atau penggabungan dan Peraturan Pengambilalihan, Penggabungan dan Pemerolehan Wajib (Peraturan) pula menyediakan keperluan operasi dan tatalaku.

Skim Pelaburan Kolektif (CIS)

  • Menilai cadangan berkaitan penerbitan sekuriti oleh CIS, pemeriksaan dan pelepasan prospektus dan surat ikatan, pendaftaran prospektus dan surat ikatan, pemeriksaan prospektus, laporan dana, bahan promosi dan iklan, bagi memastikan pengawalseliaan industri yang teratur.

Pelesenan

  • Melaksana semua aktiviti pelesenan, memantau kelayakan dan kesesuaian pemegang lesen, mentadbir tindakan disiplin ke atas pemegang lesen dan memastikan semua proses dilaksanakan secara telus, cekap dan berkesan.

Masa ke Pasaran
Perkhidmatan yang disediakan Piagam Pelanggan

Cadangan Korporat

IPO / RTO Pasaran Utama

60 Hari Bekerja

IPO Permodalan Besar

40 Hari Bekerja

Pasaran ACE (semakan & pendaftaran prospektus IPO)

40 Hari Bekerja

Pelesenan
  Wakil Niaga
Baharu 14 hari kalendar
  Syarikat
Baharu 42 hari kalendar
Skim Pelaburan Kolektif

Penubuhan dana baharu

21 hari kalendar (tidak termasuk cuti umum)

Amanah pelaburan hartanah (REIT) dan dana dagangan bursa (ETF)

2-3 bulan (tidak termasuk cuti umum)

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup