SC Laporan Tahunan 2021

Untuk menggalakkan dan mengekalkan pasaran sekuriti dan derivatif yang adil, cekap, terjamin dan telus, serta untuk memudahcarakan pembangunan teratur bagi pasaran modal yang inovatif dan berdaya saing.

Perutusan Pengerusi

Prospek tahun yang lebih baik untuk pasaran modal Malaysia adalah berdasarkan pemulihan ekonomi domestik yang berkekalan. Pelaksanaan inisiatif CMP3 turut memberikan rangsangan selanjutnya kepada aktiviti pasaran. SC akan terus berwaspada dalam mengharungi tahun mendatang kerana masih ada beberapa cabaran yang berpotensi memburukkan lagi volatiliti pasaran dan menjejaskan sentimen.

SOROTAN 2021

Pasaran modal domestik terus menyokong pemulihan ekonomi sebenar
Jumlah saiz pasaran modal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit praesent. vehicula leo diam, et dapibus urna molestie sodales. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit praesent. vehicula leo diam, et dapibus urna molestie sodales. 

RM3.5
TRILION
Saiz keseluruhan pasaran modal
RM130.9
BILION
Jumlah dana dikumpulkan
RM2.3
TRILION
Saiz keseluruhan ICM
149.2%
Pertumbuhan dalam pembiayaan alternatif
RM951.1
BILLION
Jumlah asset bawah pengurusan (AUM)

RM905.5

billion

RM519.5

billion

RM4.8

billion

RM39.3

billion

Siaran Akhbar

28 Mac 2021

Pasaran modal Malaysia terus berperanan penting dalam membiayai ekonomi dan pengantaraan simpanan, dengan mencatatkan peningkatan ketara dalam aktiviti pengumpulan dana dan pertumbuhan keseluruhan aset bawah pengurusan (AUM) yang menggalakkan pada 2021.

Pembentangan Slaid

28 Mac 2021

Slaid pembentangan telah dibentang semasa sidang media maya untuk memberikan gambaran keseluruhan keadaan pasaran semasa serta keutamaan SC bagi tahun 2022.

Pelan Induk Pasaran Modal 3 Untuk Menyokong Peringkat Pertumbuhan Malaysia yang Seterusnya

SC melancarkan Pelan Induk Pasaran Modal 3 (CMP3) pada 21 September 2021 pada majlis secara maya yang dirasmikan oleh Menteri Kewangan, YB Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz.

CMP3 bertindak sebagai rangka kerja strategik bagi pertumbuhan pasaran modal Malaysia sepanjang dalam tempoh lima tahun akan datang (2021-2025). Ia bertujuan memanfaatkan kekuatan dan potensi pasaran modal Malaysia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inklusif. 

CMP3 mengambil kira trend mega global yang akan menentukan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi global dan Malaysia dalam usaha untuk memacu pasaran modal mencapai tiga hasil yang diinginkan.

Relevan

Peningkatan dalam keberkaitan dengan kemajuan ekonomi dan pihak berkepentingan

Cekap

Cekap dalam mobilisasi modal, disertai dengan pendekatan pengawalseliaan yang berkembang

Dipelbagai

Pelbagai, berdaya saing dan dibezakan untuk mencipta nilai bagi peserta yang berbeza-beza

Tinjauan dan Prospek Pasaran Modal

Ekonomi global memasuki fasa pemulihan pada 2021, tetapi diiringi ketidaksamaan yang semakin meluas di antara negara dunia dan cabaran berterusan daripada pandemik COVID-19.

Ekonomi global memasuki fasa pemulihan pada 2021, tetapi diiringi ketidaksamaan yang semakin meluas di antara negara dunia dan cabaran berterusan daripada pandemik COVID-19. Di peringkat domestik, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan dan terus pulih dari tahun sebelumnya, walaupun pada kadar yang lebih perlahan daripada jangkaan awal.

Berlatarbelakangkan persekitaran ekonomi ini, di samping volatiliti berkala pasaran kewangan global, pasaran modal Malaysia terjejas dengan ketara, di mana keduadua pasaran ekuiti dan bon domestik mencatatkan prestasi yang lemah bagi tahun berkenaan. Namun begitu, pasaran modal domestik kekal teratur, dan terus memainkan peranannya yang penting dalam membiayai aktiviti ekonomi dan sebagai pengantara tabungan dengan peningkatan ketara dalam aktiviti pengumpulan dana dalam semua segmen pasaran.

Melangkah ke hadapan, ekonomi Malaysia diunjurkan kekal ke arah pemulihan pada 2022, seiring dengan pemulihan yang berterusan dalam permintaan global. Walaupun pasaran modal domestik akan terus dipengaruhi oleh perkembangan utama di peringkat global, ia dijangka kekal berdaya tahan dan teratur, disokong oleh asas makroekonomi Malaysia yang kukuh, kecairan domestik yang mencukupi dan persekitaran dasar yang menyokong.

Mengekalkan Integriti Pasaran dan Melindungi Pelabur

Integriti pasaran adalah penting untuk mengukuhkan standard tingkah laku pasaran yang wajar dan memacu kestabilan pasaran.

Integriti pasaran adalah penting untuk mengukuhkan standard tingkah laku pasaran yang wajar dan memacu kestabilan pasaran. Pada 2021, SC meneruskan tumpuan usaha kawal selianya untuk memastikan pasaran kekal tangkas, berdaya tahan dan responsif di sebalik pandemik COVID-19. SC terus memantau rapi risiko sistemik yang muncul dan melaksanakan pelbagai inisiatif kawal selia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pelabur dan pihak berkepentingan.

Bagi mengekalkan standard tadbir urus yang tinggi dalam kalangan peserta pasaran dan memastikan pasaran modal yang berfungsi dengan teratur, pendekatan dan tumpuan penyeliaan SC ke atas pengantara, institusi dan pasaran turut diperkukuhkan, disokong oleh tindakan penguatkuasaan bagi pelanggaran undang-undang sekuriti yang serius.

Mengembangkan Keluasan, Inovasi dan Daya Saing Pasaran

Memperluas akses pasaran modal terus menjadi pemacu penting dalam mengembangkan keluasan, inovasi dan daya saing pasaran modal Malaysia. 

Memperluas akses pasaran modal terus menjadi pemacu penting dalam mengembangkan keluasan, inovasi dan daya saing pasaran modal Malaysia. Pada masa yang sama, akses pasaran modal yang berkesan perlu disejajarkan dengan pembangunan dalam ekonomi pihak berkepentingan yang lebih besar dan mewujudkan sebuah ekosistem yang dapat memacu kemampanan perniagaan dalam semua segmen pasaran modal Malaysia.

Dalam konteks ini, SC menjalankan usaha pembangunan untuk memastikan pasaran terus berada di landasan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan dalam persekitaran pihak berkepentingan yang inklusif.

Penyata, Statistik dan Aktiviti

Penyata, Statistik dan Aktiviti bagi tahun berakhir 31 Disember 2021

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) merupakan badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 (SCMA) untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Ia komited untuk memastikan pelabur dilindungi, pasaran yang adil dan teratur; serta memantau, mengurangkan dan menguruskan risiko sistemik yang muncul daripada pasaran modal.

Muat Turun Laporan Tahunan 2021


Related Links
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia | Hubungi Kami | Penolak Tuntutan | Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Follow us on:
Ooops!
Generic Popup