Pembatalan dan Penggantungan Pendaftaran
 • 2021
  Bil Jenis Kesalahan Pihak yang Terlibat Huraian Ringkas Kesalahan Tindakan yang Diambil Tarikh Tindakan Diambil
  1.

  Pelanggaran syarat pendaftaran AOB yang dikenakan di bawah Seksyen 31O(3)(a) SCMA yang menjamin pembatalan pendaftaran di bawah Seksyen 31Q(1)(a) SCMA.

  Ahmad Hilmy Bin Johari (“Hilmy”) dari Jamal, Amin & Partners (“JAP”) ialah rakan kongsi penglibatan untuk audit entiti berkepentingan awam (“PIE”).

  Kegagalan untuk mematuhi Undang-undang Kecil Institut Akauntan Malaysia (“MIA”) mengenai Etika, Kelakuan dan Amalan Profesional (“Undang-undang Kecil MIA”)

  Hilmy gagal mematuhi perenggan R601.6 Undang-undang Kecil MIA yang melarang firma audit atau rakan kongsi auditnya daripada menyediakan perkhidmatan perakaunan dan penyimpanan buku kepada pelanggan auditnya.

  Hilmy merupakan Rakan Kerjasama untuk audit 5 PIE apabila beliau menyediakan perkhidmatan terlarang seperti menyediakan penyata kewangan / penyata kewangan disatukan kepada PIE ini dan anak syarikatnya.

  Ketidakpatuhan perenggan R601.6 Undang-undang Kecil MIA (standard etika) adalah satu kesalahan serius kerana ia menjejaskan kebebasan juruaudit dan menimbulkan ancaman semakan sendiri.

  Pembatalan pendaftaran dengan AOB.

  Rayuan
  Pada 2 April 2021, Hilmy merayu kepada SC terhadap sekatan yang dikenakan oleh AOB.

  SC menolak rayuan itu dan mengesahkan sekatan AOB terhadap Hilmy.

  Pembatalan pendaftaran Hilmy dengan AOB berkuat kuasa mulai 30 Jun 2021.

  Catatan
  AOB juga telah mengenakan penalti sebanyak RM50,000 terhadap Hilmy kerana gagal mematuhi keperluan berkaitan Piawaian Pengauditan Antarabangsa (“ISA”). Untuk butiran, sila rujuk pautan ini.

  17 March 2021

 • 2019
  Bil Jenis Kesalahan Pihak yang Terlibat Huraian Ringkas Kesalahan Tindakan yang Diambil Tarikh Tindakan Diambil
  1.

  Melanggar syarat pendaftaran AOB yang dikenakan di bawah Seksyen 31O(3) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993.

  Loh Chye Teik (“LCT”) daripada UHY.

  LCT merupakan rakan kongsi dalam audit PIE bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016 dan 31 Disember 2017.

   

  Kegagalan untuk mematuhi keperluan penggiliran rakan kongsi audit utama dalam Undang-undang Kecil (Mengenai Etika, Kelakuan dan Amalan Profesional) Institut Akauntan Malaysia.

  Pembatalan pendaftaran AOB

  5 April 2019

 • 2018
  Bil. Jenis Kesalahan Pihak yang Terlibat Huraian Ringkas Kesalahan Tindakan yang Diambil Tarikh Tindakan Diambil
  1.

  Pelanggaran syarat pendaftaran AOB bawah seksyen 31O(3) Akta Suruhanjaya Sekuriti  Malaysia 1993 (SCMA).

  Loh Chye Teik (LCT) dari UHY.
  LCT merupakan rakan kongsi tugasan bagi pengauditan sebuah PIE bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016 dan 31 Disember 2017.

  Kegagalan mematuhi keperluan penggiliran rakan kongsi audit utama Undang-undang Kecil (mengenai Etika, Kelakuan dan Amalan Profesional) Institut Akauntan Malaysia.

  Pendaftaran dibatalkan oleh AOB

  5 April 2019

 • 2015
  Bil. Jenis Kesalahan Pihak yang Terlibat Huraian Ringkas Kesalahan Tindakan yang Diambil Tarikh Tindakan Diambil
  1.

  Melanggar syarat-syarat pendaftaran AOB bawah seksyen 31O(3) SCMA yang dibaca bersama perenggan berikut dari Buku Panduan Pendaftaran AOB:

  • Perenggan 5.04(c) -keperluan bagi sesebuah firma audit untuk mematuhi piawaian pengauditan dan etika di Malaysia Malaysia.
  • Perenggan 5.04(b) – keperluan bagi sesebuah firma audit untuk menjalankan amalan auditnya dengan jujur, cekap dan berhati-hati.
  • Perenggan 5.04(e) – keperluan bagi sesebuah firma audit untuk memastikan mereka yang mengaudit penyata kewangan sesebuah PIE bagi pihaknya memiliki kelayakan bersesuaian, diberi latihan yang mencukupi dan cekap.

  Wong Weng Foo & Co

  • Wong Weng Foo & Co gagal mematuhi keperluan Piawaian Antarabangsa tentang Kawalan Kualiti 1 (ISQC 1) dalam melaksanakan tugas profesional ketika menjalankan pengauditan PIE.
  • Wong Weng Foo & Co gagal menjalankan amalan auditnya dengan jujur, cekap dan berhati-hati.
  • Wong Weng Foo & Co gagal memastikan bahawa juruaudit yang mengaudit penyata kewangan PIE memiliki kelayakan bersesuaian, diberi latihan yang mencukupi dan cekap. Akibatnya, terdapat banyak kelemahan yang ketara dan berulang dalam pengauditan entiti awam tersenarai bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 dan 30 Jun 2014. 

  Pendaftaran Wong Weng Foo & Co’s dengan AOB dibatalkan menurut seksyen 31Q(1)(a)(B) SCMA.*

  2 Disember 2015

  2

  Melanggar syarat pendaftaran AOB bawah seksyen 31O(3) SCMA yang dibaca bersama perenggan berikut dari Buku Panduan Pendaftaran AOB:

  • Perenggan 5.05(d) -keperluan bagi juruaudit individu untuk mematuhi piawaian pengauditan dan etika di Malaysia.
  • Perenggan 5.05(c) – keperluan bagi juruaudit individu untuk menjalankan amalan auditnya dengan jujur, cekap dan berhati-hati.  

  Wong Weng Foo
  Rakan Kongsi Pengurusan Wong Weng Foo & Co.

  • Rakan Kongsi Pengurusan gagal mematuhi keperluan ISQC 1 yang berkaitan dalam melaksanakan tugas profesionalnya sebagai Rakan Kongsi Pengurusan Wong Weng Foo & Co.
  • Rakan Kongsi Pengurusan gagal menjalankan amalan auditnya dengan jujur, cekap dan berhati-hati.

  Pendaftaran Rakan Kongsi Pengurusan dengan AOB dibatalkan menurut seksyen 31Q(1)(a)(B) SCMA. *

  2 Disember 2015

  3

  Melanggar syarat pendaftaran AOB bawah seksyen 31O(3) SCMA disebabkan oleh pelanggaran khusus piawaian pengauditan berhubung dengan pengauditan penyata kewangan dua entiti awam tersenarai bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 dan 30 Jun 2014.

  Abdul Halim Husin
  Rakan Kongsi Wong Weng Foo & Co yang merupakan rakan kongsi tugasan dalam pengauditan dua entiti awam tersenarai bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 dan 30 Jun 2014.

  Rakan kongsi gagal mematuhi keperluan tertentu Piawaian Antarbangsa  tentang Pengauditan dalam melaksanakan tugas profesionalnya dalam pengauditan dua entiti awam tersenarai.  

  Pendaftaran Rakan Kongsi dengan AOB dibatalkan menurut Seksyen 31Q(1)(a)(B) SCMA.*

  2 Disember 2015

  • * Pada 31 Disember 2015, Wong Weng Foo & Co (WWF & Co) dan Rakan Kongsinya Wong Weng Foo (WWF) dan Abdul Halim Husin (AHH) merayu kepada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) terhadap keputusan Lembaga Pemantauan Audit (AOB) pada 2 Disember 2015 untuk membatalkan pendaftaran mereka.
  • Selepas mempertimbangkan rayuan mereka, SC memutuskan untuk menolak rayuan dan mengesahkan keputusan AOB menggantung pendaftaran WWF & Co, WWF dan AHH. Pembatalan tersebut berkuat kuasa dari 20 Julai 2016. 

  Nota: Menurut seksyen 31ZB SCMA, semua tindakan yang diambil oleh AOB adalah tertakluk kepada rayuan yang dikemukakan kepada Suruhanjaya dalam tempoh tiga puluh (30) hari daripada tarikh individu terbabit dimaklumkan mengenai keputusan tersebut.
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup