Mengekalkan Integriti Pasaran dan Melindungi Pelabur

Integriti pasaran adalah penting untuk mengukuhkan standard tingkah laku pasaran yang wajar dan memacu kestabilan pasaran. Pada 2021, SC meneruskan tumpuan usaha kawal selianya untuk memastikan pasaran kekal tangkas, berdaya tahan dan responsif di sebalik pandemik COVID-19. SC terus memantau rapi risiko sistemik yang muncul dan melaksanakan pelbagai inisiatif kawal selia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pelabur dan pihak berkepentingan.

Bagi mengekalkan standard tadbir urus yang tinggi dalam kalangan peserta pasaran dan memastikan pasaran modal yang berfungsi dengan teratur, pendekatan dan tumpuan penyeliaan SC ke atas pengantara, institusi dan pasaran turut diperkukuhkan, disokong oleh tindakan penguatkuasaan bagi pelanggaran undang-undang sekuriti yang serius.

Walaupun keadaan pasaran kewangan global bertambah baik berikutan kadar imunisasi terhadap COVID-19 yang baik dan penyambungan semula aktiviti ekonomi, ancaman seperti kemunculan varian COVID-19 baharu terus menyebabkan ketidaktentuan kepada pasaran modal global dan domestik.

SC terus mengguna pakai pelbagai intervensi untuk memupuk amalan dan budaya tadbir urus korporat yang baik dalam seluruh ekosistem pasaran termasuk pengarah, pemegang saham, dan pengawal pasaran. Langkah-langkah juga telah dilaksanakan untuk memupuk kefahaman awal mengenai tadbir urus dalam kalangan belia.

Fungsi dan kemampuan pemantauan dan penyeliaan yang proaktif dan mantap adalah penting untuk memastikan tatalaku dan amalan yang wajar oleh peserta pasaran di samping mengekalkan kepercayaan dalam pasaran modal.

Walaupun SC mengalu-alukan inovasi digital yang memberi manfaat kepada pasaran modal, ia juga menyedari risiko yang mungkin timbul yang berkaitan dengan bidang digital.

Untuk mengimbangi integriti pasaran dengan perkadaran serta memastikan pencegahan yang berkesan dan berwibawa, strategi penguatkuasaan yang dijalankan pada 2021 tertumpu kepada mencapai hasil yang pantas, berkesan dan disasarkan.

Untuk memastikan pelabur berupaya membuat keputusan kewangan dan pelaburan bermaklumat, SC terus mengutamakan inisiatif pemerkasaan pelabur melalui program pendidikan pelabur.

Related Links
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia | Hubungi Kami | Penolak Tuntutan | Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Follow us on:
Ooops!
Generic Popup