Memperkukuh Ekosistem Pelaburan dan Pembiayaan

Menuju ke arah ekosistem pelaburan dan pembiayaan yang relevan, cekap dan pelbagai, SC telah memperkenalkan kelonggaran dan memudah cara inovasi, yang bermatlamat untuk memperluaskan pilihan dan akses pelaburan, serta meningkatkan kecekapan pasaran awam.

Mempertingkat Pilihan Pelaburan dan Khidmat Nasihat

 • Memperluas kategori pelabur sofistikated bagi menyediakan akses yang lebih besar kepada produk pasaran modal

  Memandangkan pangkalan pelabur dan keadaan pasaran sentiasa berubah-ubah, SC terus menyemak peraturan untuk memenuhi keperluan pasaran dan pelabur. Inisiatif di bawah telah dijalankan bagi membolehkan pelabur memperluas pilihan pelaburan mereka, pada masa yang sama membolehkan penerbit memanfaatkan kumpulan pelabur yang lebih sofistikated:

  • Pada Julai 2021, Jadual 6 dan 7 CMSA telah dipinda untuk memperluas kategori individu yang dianggap layak sebagai ‘pelabur sofistikated’. Ini termasuk, antara lain, individu dengan pelaburan sebanyak RM1 juta dalam produk pasaran modal, sama ada secara persendirian atau melalui akaun bersama pasangan mereka; Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) dan pengarah kepada individu berlesen atau berdaftar di bawah CMSA; dan perbadanan yang menguruskan dana syarikat yang berkaitan dengan mereka dengan aset melebihi RM10 juta.
  • Pada Ogos 2021, selaras dengan pindaan kepadaJadual tersebut, SC telah mengeluarkan nota teknikal untuk menjelaskan lagi kategori individu bernilai tinggi (HNWI) dan entiti bernilai tinggi (HNWE) di bawah Jadual 6 dan 7 CMSA. Nota teknikal itu, antara lain, menjelaskan pengkategorian HNWE dan pengiraan had untuk dianggap layak sebagai HNWI.

 • Memperluas dan memperkukuh peranan industri perancangan kewangan

  Berikutan pelancaran pelan tindakan bersama tiga tahun untuk industri perancangan kewangan pada 2020, industri menyaksikan perkembangan yang menggalakkan seperti berikut:
  • Pada penghujung 2021, 20% daripada firma perancangan kewangan mempunyai wakil yang memenuhi keperluan kecekapan tambahan untuk memberikan khidmat nasihat khusus kepada pelabur mengenai spektrum sekuriti yang lebih luas, termasuk sekuriti tersenarai seperti ekuiti, debentur atau waran yang disenaraikan di Bursa Securities serta bon korporat atau sukuk tidak tersenarai. Pelabur akan memperoleh pelan kewangan yang lebih komprehensif, sekali gus menggalakkan pendekatan yang lebih holistik terhadap perancangan pelaburan oleh industri.
  • Cadangan untuk meningkatkan keseluruhan piawaian dan amalan industri telah dilakukan melalui penyelarasan serta penambahbaikan kod etika dan piawaian amalan terbaik oleh persatuan pensijilan yang berkaitan untuk perancang kewangan. Kod etika industri yang menumpukan kepada elemen seperti integriti, keadilan dan kecekapan, berserta amalan terbaik menjadi penanda aras tatalaku profesional yang diharapkan daripada perancang kewangan berlesen.

  Pelan tindakan bersama itu juga sejajar dengan objektif SC untuk memperkasa pelabur dalam membuat keputusan pelaburan yang bermaklumat dan menyedari penipuan pelaburan. Sebuah Kumpulan Perlindungan Pelabur telah diwujudkan oleh industri untuk memberi panduan kepada perancang kewangan dan memusatkan penilaian mengenai sebarang aktiviti yang meragukan.

 • Menggalakkan daya saing dan inovasi dalam industri dana unit amanah

  Pada Disember 2021, Guidelines on Unit Trust Funds (Garis Panduan Dana Unit Amanah) telah disemak semula untuk menggalakkan daya saing dan inovasi dalam rejim pemantauan yang seimbang dan proaktif.

  Semakan utama, antara lain, melibatkan:
  • Memperluas keperluan untuk membenarkan aktiviti pemberian pinjaman sekuriti asing serta membenarkan urus niaga jualan dan belian semula dan urus niaga belian semula berbalik untuk tujuan pengurusan portfolio yang cekap;
  • Membenarkan pelaburan dalam akaun pelaburan, yang merupakan produk yang dikawal selia oleh BNM, pelaburan dalam logam fizikal dana dagangan bursa (ETF), dan peningkatan pendedahan kepada sekuriti kerajaan asing;
  • Memansuhkan sekatan ke atas keupayaan syarikat pengurusan untuk memegang unit dalam dananya dengan syarat dasar, prosedur dan kawalan yang mencukupi diwujudkan untuk menguruskan sebarang kemungkinan konflik kepentingan; dan
  • Memansuhkan sekatan ke atas sumber pengagihan oleh dana tertakluk kepada penzahiran yang mencukupi kepada pelabur.

  Kawalan dan langkah perlindungan berikut turut diperkenalkan untuk mendukung perlindungan pelabur:

  • Memperkukuh keperluan pengurusan risiko syarikat pengurusan unit amanah untuk perniagaan dan dana mereka; dan
  • Menghendaki syarikat pengurusan unit amanah menzahirkan maklumat dana di laman web mereka bagi menggalakkan lebih ketelusan dan akses kepada maklumat.


 • Memudahcarakan akses rentas sempadan untuk Skim Pelaburan Kolektif ASEAN

  Keterhubungan melalui tawaran rentas sempadan dana dipertingkatkan dengan kemasukan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) Filipina ke dalam Rangka Kerja Skim Pelaburan Kolektif ASEAN (CIS) pada Mei 2021. Menyertai penandatangan terdahulu, iaitu SC, Pihak Berkuasa Kewangan Singapura, dan SEC Thailand, Rangka Kerja CIS ASEAN bertujuan untuk memudahkan akses produk rentas sempadan dan pengagihan dana masing-masing untuk pelabur dan penerbit.

  Dengan penyertaan SEC Filipina dalam Rangka Kerja ASEAN CIS, syarikat pengurusan yang layak di Malaysia kini boleh menawarkan dana yang layak kepada pelabur runcit di Filipina (selain Singapura dan Thailand) dan syarikat pelaburan yang layak di Filipina dan pengurus dana mereka juga akan dapat menawarkan dana yang layak kepada pelabur runcit di Malaysia, Singapura dan Thailand.

 • Mengukuhkan perdagangan antarabangsa

  SC terus terlibat dalam pelbagai jawatankuasa serantau dan antarabangsa serta perjanjian perdagangan untuk menyokong keseluruhan agenda perdagangan dan ekonomi antarabangsa Kerajaan. Penyertaan dalam forum ini turut memudahkan akses ke pasaran Malaysia, di samping menjaga kepentingan pelabur Malaysia dan syarikat di luar negara. Penglibatan SC termasuk Jawatankuasa Kerja ASEAN mengenai Perkhidmatan Kewangan Liberalisasi (WC-FSL), Kajian Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA), dan Persatuan Perdagangan Bebas Perjanjian Perkongsian Ekonomi Malaysia-Eropah (MEEPA).

Mempertingkatkan Kecekapan Pengumpulan Dana Pasaran Awam

 • Menggalakan masa pasaran yang lebih pantas melalui rangka kerja IPO dan rangka kerja Penasihat Utama baharu

  Rangka kerja baharu bagi tawaran awam awal (IPO) dan pengambilalihan akas (RTO), yang menggalakkan tanggungjawab bersama dalam kalangan pihak berkepentingan utama yang terlibat dalam penyerahan IPO untuk penyenaraian di Pasaran Utama Bursa Malaysia atau RTO bagi syarikat tersenarai di Pasaran Utama, telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2021.

  Di bawah rangka kerja IPO baharu:
  • Perundingan menyeluruh praserahan mandatori antara SC dan pihak berkepentingan utama telah diperkenalkan untuk membolehkan sebarang isu dikenal pasti dan ditangani sebelum penyerahan rasmi permohonan IPO/RTO. Ini menjadikan proses semakan lebih lancar dan cekap kepada syarikat yang ingin disenaraikan di Pasaran Utama dan pemprosesan permohonan RTO.
  • Tempoh pendedahan prospektus IPO di laman web SC telah dilanjutkan. Tempoh pendedahan yang lebih panjang itu membolehkan lebih banyak penyertaan awam untuk memberi maklum balas terhadap draf prospektus.

 • Meluaskan kumpulan Penasihat Utama

  Rejim Penasihat Utama (PA) telah diliberalisasikan untuk membolehkan kumpulan profesional berkelayakan yang lebih besar terlibat dalam penyerahan permohonan IPO atau pengambilalihan akas (RTO) kepada SC. Rejim baharu ini berkuat kuasa pada 1 Januari 2021 berikutan dengan rangka kerja baharu bagi IPO dan RTO.

  Pada 2021, bilangan penasihat utama telah meningkat kepada 17 daripada 15 pada 2020. Di samping itu, bilangan profesional berkelayakan turut mengalami peningkatan ketara daripada 48 orang pada 2020 kepada 86 orang pada 2021. Dengan liberalisasi ini, SC dapat menangani kebimbangan industri mengenai kumpulan profesional kewangan korporat yang kecil untuk membuat penyerahan kepada SC. Lanjutan daripada hal ini, SC menyaksikan lebih banyak urus niaga cadangan korporat, termasuk IPO, pada 2021.
 • Mempertingkat rangka kerja SPAC

  Bagi memastikan SPAC kekal relevan, dengan tujuan untuk mendorong minat dalam urus niaga yang melibatkan SPAC, Equity Guidelines telah disemak semula pada Disember 2021.

  Di bawah rangka kerja SPAC yang disemak semula:

  • Pemerolehan yang layak tidak lagi terhad kepada pemerolehan tunai sahaja malah termasuk gabungan perniagaan;
  • Had kelulusan pemegang saham bagi pemerolehan yang layak, telah dikurangkan daripada resolusi khas sekurang-kurangnya 75% majoriti kepada kelulusan majoriti mudah oleh semua pemegang saham yang hadir dan mengundi. Ini bertujuan untuk meminimumkan isu peras ugut korporat yang dihadapi oleh SPAC, di mana pelabur tertentu memperoleh kepentingan dalam sesebuah SPAC dan menggunakan keupayaan mereka untuk tidak mengundi cadangan pemerolehan yang layak untuk mendapatkan pertimbangan tambahan daripada pasukan pengurusan SPAC;
  • Lebih kejelasan telah disediakan bagi membolehkan profesional yang mempunyai pengalaman luas dalam ekuiti swasta (PE) dan modal teroka (VC) dengan pengalaman dalam penyumberan aset dan memeterai urus niaga, untuk mengemudi SPAC. Ini berpotensi meluaskan lagi bidang aset sasaran, dan mendorong penggabungan dan pemerolehan oleh syarikat Malaysia; dan
  • Harga IPO minimum telah dinaikkan daripada RM0.50 kepada RM2.00 untuk menunjukkan risiko yang lebih tinggi untuk melabur dalam SPAC berbanding IPO tradisional.

  Rangka kerja ini telah disemak pada 16 Disember 2021, dan berkuat kuasa pada 1 Januari 2022.

 • Mempertingkat proses pengumpulan dana melalui pindaan kepada Jadual 5, 6 dan 7 CMSA

  Untuk mempertingkat kecekapan proses pengumpulan dana, SC telah mengecualikan jenis cadangan korporat berikut daripada memerlukan kelulusan SC melalui pindaan yang dibuat ke atas Jadual 5 CMSA:

  • tawaran awal bursa (IEO) aset digital melalui RMO; dan
  • IPO atau penyenaraian silang saham syarikat awam atau syarikat tersenarai di bursa saham di luar Malaysia.

  Jadual 6 dan 7 CMSA juga telah dipinda bagi membolehkan Bursa Malaysia melaksanakan pendaftaran prospektus Pasaran ACE berkuat kuasa 1 Januari 2022. Pindaan ini akan menjadikan Bursa Malaysia sebagai pusat sehenti bagi semua kelulusan berhubung penyenaraian di Pasaran ACE.

Memacu Kecairan Lebih Besar dan Meningkatkan Kebingkasan Pasaran

Meningkatkan Rangka Kerja Penggiatan Pasaran

Menyedari kepentingan penggiat pasaran dalam ekosistem pasaran modal, SC telah meluluskan program penggiatan pasaran perintis dua tahun untuk meningkatkan kecairan dan kecekapan harga saham permodalan sederhana hingga besar yang terpilih dengan halaju rendah.

Saham-saham yang layak untuk program tersebut adalah yang mempunyai kriteria berikut:

Kriteria saham layak

Permodalan pasaran harian

≥ RM500 juta

Halaju

≤ 35%

Apungan awam

≥ 15%

Penggiat pasaran berdaftar di Bursa akan menggiatkan pasaran bilangan tertentu saham yang layak tersebut di samping mematuhi senarai obligasi dagangan yang telah ditetapkan.

Bagi menggalakkan penyertaan daripada penggiat pasaran, pelbagai rebat dan pengecualian fi ditawarkan untuk menarik minat pembuat pasaran menyertai program dua tahun tersebut.

Program perintis telah dilancarkan pada Jun 2021.

Mengekalkan Daya Saing Pasaran Derivatif

Bagi memenuhi keperluan pelabur yang berubahubah dan mencerminkan amalan pasaran semasa, kontrak niaga hadapan baharu telah diperkenalkan dan siri pengubahsuaian turut dilakukan ke atas beberapa kontrak sedia ada di Bursa Malaysia Derivatives (BMD).

Menyelaraskan kontrak Niaga Hadapan Minyak Sawit
Isirung Mentah

Selepas mengambil kira pertumbuhan industri minyak kelapa sawit mentah, dan perlunya pengharmonian yang lebih besar antara kontrak niaga hadapan minyak kelapa sawit sedia ada yang ditawarkan kepada peniaga dan peserta pasaran, kontrak Niaga Hadapan Minyak Kelapa Sawit Mentah (FPKO) telah disemak semula dan sedia untuk dagangan mulai 8 Mac 2021.

Ketika industri minyak kelapa sawit menuju ke arah amalan perniagaan mesra kelestarian, BMD memerlukan dokumen kebolehkesanan dihasilkan apabila terdapat penghantaran minyak kelapa sawit. Ini memudahkan pembeli yang ingin mempamerkan komitmen terhadap kelestarian memperoleh  pengetahuan mengenai di mana dan bagaimana minyak kelapa sawit mereka diperolehi. Bilangan pelabuhan penghantaran juga dikurangkan untuk menumpukan perhatian kepada mereka yang mempunyai tahap aktiviti lebih tinggi dan lebih hampir dengan pusat pengeluaran dan pusat penggunaan minyak kelapa sawit. Perubahan lain pada kontrak FPKO termasuk peningkatan kualiti  minyak yang dihantar dan pelarasan kepada had dagangannya.


Semakan semula kontrak niaga hadapan MGS sedia ada

Sebagai sebahagian daripada inisiatif untuk merombak dan merancakkan kontrak niaga hadapan MGS, BMD mengumumkan rombakan ke atas kontrak niaga hadapan tiga tahun MGS (FMG3) dan kontrak niaga hadapan 10 tahun MGS (FMGA) sedia ada.

Kaedah penyelesaian untuk kontrak niaga hadapan FMG3 dan FMGA telah ditukar daripada tunai kepada fizikal agar lebih selaras dengan kontrak niaga hadapan lima tahun MGS (FMG5). Beberapa pengubahsuaian juga dibuat ke atas spesifikasi kontrak bagi memastikan kedua-dua kontrak niaga hadapan boleh didagangkan dengan cekap sebagai kontrak niaga hadapan yang diselesaikan secara fizikal.

Penjajaran ketiga-tiga kontrak niaga hadapan MGS kepada penyelesaian secara fizikal membolehkan BMD, menawarkan produk merentas spektrum untuk memenuhi keperluan lindung nilai jangka pendek, sederhana dan panjang peserta pasaran. Kontrak FMG3 dan FMGA telah dilancarkan semula ke pasaran pada 27 Disember 2021.
Memperkenalkan kontrak derivatif baharu: Niaga Hadapan Minyak Kelapa Sawit Mentah Malaysia Timur

Bagi menyediakan saluran yang lebih baik kepada peserta pasaran untuk mengetahui harga pasaran minyak kelapa sawit mentah di Malaysia Timur, kontrak Niaga Hadapan Minyak Kelapa Sawit Mentah Malaysia Timur (FEPO) dilancarkan pada 4 Oktober 2021. Pengenalan FEPO bertujuan  melengkapkan kontrak FCPO dengan memastikan peserta pasaran pelbagai keperluan dan keadaan berupaya melindung nilai dengan lebih baik.

Kontrak FEPO menyerupai kontrak asal FCPO kecuali beberapa perubahan penting. Pertama, pemasangan tangki tiga-pelabuhan di Malaysia Timur dipilih bagi memastikan penghantaran minyak kelapa sawit mentah yang cekap dari segi kos. Kedua, kontrak akan mula didagangkan setengah jam lebih awal untuk membolehkan peluang arbitraj dan kebolehlihatan yang lebih jelas, terutamanya kepada peniaga komoditi di Pasaran Palm Olein Bursa Komoditi Dalian China. Aktiviti pasaran adalah positif, dengan pertumbuhan dalam volum dagangan diperhatikan sejak pelancaran.

Membolehkan dagangan selepas waktu niaga bagi pasaran derivatif

Selaras dengan inisiatif berterusan untuk meningkatkan daya saing pasaran derivatif Malaysia, waktu dagangan BMD dilanjutkan dengan memperkenalkan dagangan selepas waktu kerja pada 6 Disember 2021.

Dagangan selepas waktu kerja membolehkan peserta pasaran di Bursa Malaysia Derivatif berdagang kontrak derivatif indeks komoditi dan ekuiti dari 9.00 malam hingga 11.30 malam dari Isnin hingga Khamis. Peserta pasaran akan dapat mengintegrasikan perkembangan semasa waktu dagangan AS dan Eropah ke dalam penemuan harga untuk kontrak masing-masing. Hasilnya, keberkesanan produk BMD sebagai alat pengurusan risiko dapat ditingkatkan, seterusnya menarik minat lebih ramai peserta pasaran global untuk berdagang produk derivatif yang ditawarkan oleh BMD.

Dagangan selepas waktu kerja mencatatkan permulaan yang memberangsangkan dengan penyertaan daripada pelbagai segmen pasaran, domestik dan antarabangsa.

Pautan Berkaitan
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia | Hubungi Kami | Penolak Tuntutan | Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Follow us on:
Ooops!
Generic Popup