Laporan Tahunan 2022

Untuk menggalakkan dan mengekalkan pasaran sekuriti dan derivatif yang adil, cekap, terjamin dan telus serta untuk memudahcarakan pembangunan modal bagi pasaran modal yang inovatif dan berdaya saing.

PERUTUSAN PENGERUSI

Meskipun ketidaktentuan pasaran global dan halangan meningkat, pasaran modal Malaysia kekal berdaya tahan pada 2022, dengan jumlah dana yang diperoleh mencecah RM179.4 bilion.

Sorotan 2022: Prestasi Pasaran Modal

Prestasi selama 5 tahun (2018-2022)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit praesent. vehicula leo diam, et dapibus urna molestie sodales. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit praesent. vehicula leo diam, et dapibus urna molestie sodales. 

RM3.6
TRILLION
Jumlah Saiz Pasaran Modal
RM2.3
TRILLION
Jumlah Saiz Pasaran Modal Islam
RM179.4
BILLION
Jumlah Ekuiti dan Pengumpulan Dana
RM3.0
BILLION
Jumlah Pengumpulan Dana Alternatif
RM906.5
BILLION
Aset di Bawah Pengurusan

RM905.5

billion

RM519.5

billion

RM4.8

billion

RM39.3

billion

Siaran Akhbar

27 Mac 2023

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) dengan sukacitanya mengumumkan penerbitan Laporan Tahunan 2022 (AR 2022), Laporan Tahunan Lembaga Pemantauan Audit 2022 (Laporan AOB 2022), dan Tinjauan Kestabilan Pasaran Modal 2022 (CMSR 2022), yang merupakan terbitan sulungnya.

Pembentangan Slaid

27 Mac 2023

Slaid pembentangan telah dibentang semasa sidang media maya untuk memberikan gambaran keseluruhan keadaan pasaran semasa serta keutamaan SC bagi tahun 2023.

Video

27 Mac 2023

Rakaman pembentangan semasa Sidang Media Laporan Tahunan 2022

Tinjauan dan Prospek Pasaran Modal

Ekonomi global mengalami cabaran yang besar pada tahun 2022, disebabkan oleh perang di Ukraine, tekanan inflasi global yang semakin meningkat, keadaan kewangan global yang semakin mengetat dan kelembapan ekonomi di China.

Ekonomi global mengalami cabaran yang besar pada tahun 2022, disebabkan oleh perang di Ukraine, tekanan inflasi global yang semakin meningkat, keadaan kewangan global yang semakin mengetat dan kelembapan ekonomi di China. Di peringkat domestik, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan dan terus pulih berikutan pembukaan semula ekonomi, disokong oleh permintaan domestik yang kukuh. Berlatarbelakangkan volatiliti pasaran kewangan global yang lebih tinggi, keadaan pasaran modal domestik kekal teratur dan terus memainkan peranan pentingnya dalam membiayai aktiviti ekonomi dan menggerakkan tabungan, dengan peningkatan ketara dalam aktiviti pengumpulan dana pada tahun 2022. Melangkah ke hadapan, ekonomi Malaysia dijangka terus pulih pada 2023, walaupun pada kadar yang lebih sederhana, memandangkan persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Pasaran modal domestik akan terus dipengaruhi oleh perkembangan utama di peringkat global dan dijangka kekal berdaya tahan dan teratur, didorong oleh asas makroekonomi Malaysia yang teguh dan persekitaran dasar yang menyokong.

Mengembangkan Pendekatan Kawal Selia: Kebertanggungjawaban Bersama, Kecekapan dan Penerimaan Era Digital

Pasaran modal sentiasa berubah-ubah dan berinovasi, kesan daripada rentetan peristiwa 
di peringkat global dan domestik dan dibentuk oleh pertumbuhan kemajuan teknologi.

Pasaran modal sentiasa berubah-ubah dan berinovasi, kesan daripada rentetan peristiwa di peringkat global dan domestik dan dibentuk oleh pertumbuhan kemajuan teknologi. Oleh itu, penting bagi SC memastikan pendekatan kawal selianya kekal berhemah namun progresif. Ini adalah untuk mengekalkan keyakinan terhadap integriti dan keadilan pasaran modal, sambil mendorong kemajuan dan pembangunannya. Pada 2022, SC memperkukuh pemantauan dan pengawasan pasaran, pengantara dan individu yang dikawal selia. Sebahagian besar usaha pemantauan dan pengawasan tersebut dilakukan dengan menumpukan kepada beberapa keutamaan strategik untuk membina daya tahan dan kepercayaan dalam pasaran dengan menggalakkan tatalaku yang baik melalui penggalakkan perniagaan yang bertanggungjawab, meningkatkan standard tadbir urus serta memupuk budaya kawal seliaan kendiri dan pematuhan. Tindakan penguatkuasaan yang berkesan juga telah dijalankan untuk meningkatkan standard tingkah laku dan menghalang salah laku manakala, inisiatif perlindungan pelabur dilaksanakan untuk meningkatkan lagi keyakinan dan kestabilan pasaran.

Membolehkan Pasran yang Lebih Relevan, Cekap dan Pelbagai

Bagi membolehkan pasaran yang lebih relevan, cekap dan pelbagai, SC telah mengambil langkah untuk memudahcara pasaran modal yang berdaya saing dan inklusif.

Bagi membolehkan pasaran yang lebih relevan, cekap dan pelbagai, SC telah mengambil langkah untuk memudahcara pasaran modal yang berdaya saing dan inklusif. Pada 2022, SC terus menjalankan inisiatif untuk meningkatkan kemampanan ekonomi melalui usaha mengembangkan pasaran modal selaras dengan matlamat dan sasaran negara. Agenda pembangunan SC juga bertujuan sebagai pemangkin pelaburan, mengembangkan ekosistem pendanaan, dan memperkasakan pelabur untuk masa depan yang lebih mantap, di samping mengharungi era pendigitalan. Di samping itu, SC terus meningkatkan daya saing Malaysia dalam pelaburan mampan dan bertanggungjawab (SRI) serta meluaskan dan mendalami pasaran modal Islam untuk mengukuhkan nilai serta bagi mengukuhkan kepimpinannya di peringkat global.

Libat Urus Strategik Bersama Pihak Berkepentingan

Libat urus strategik bersama pihak berkepentingan adalah salah satu aspek utama komitmen SC terhadap pembangunan inklusif pasaran modal Malaysia.

Libat urus strategik bersama pihak berkepentingan adalah salah satu aspek utama komitmen SC terhadap pembangunan inklusif pasaran modal Malaysia. Ia penting untuk memastikan semua keperluan pihak berkepentingan dipertimbangkan dalam penggubalan dasar dan pelaksanaan inisiatif pembangunan.

Informasi Organisai


Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) merupakan badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 (SCMA) untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Ia komited untuk memastikan pelabur dilindungi, pasaran yang adil dan teratur; serta memantau, mengurangkan dan menguruskan risiko sistemik yang muncul daripada pasaran modal.

Statistik Pasaran


Statistik pasaran bagi: 

 • Cadangan Korporat 
 • Pengurusan Pelaburan 
 • Pasaran Modal Islam 
 • Modal Teroka dan Ekuiti Swasta 
 • Pendanaan Ramai Berasaskan Ekuiti 
 • Pembiayaan Antara Rakan Setara 
 • Pemberian Kebenaran dan Pelesenan 
 • Penguatkuasaan 
 • Inisiatif Pendidikan dan Kesedaran Pelabur
 • Aduan dan Pertanyaan
 • Akronim dan Singkatan

Muat Turn Laporan Tahunan 2022


Pautan berkaitan
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia | Hubungi Kami |Penolak Tuntutan | Paparan laman yang lebih baik dengan resolusi minimum 1280x1024
Follow us on:
Ooops!
Generic Popup